164. sednica Gradskog veća Grada Sombora

Na 164. sednici Gradskog veća Grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović, članovi Veća raspravljali su i usvojili 14 tačaka dnevnog reda.

Između ostalog, tu su dve tačke koje će se naći na skupštinskom dnevnom redu Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan II od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan i Predlog odluke o utvđivanju naziva dela ulica i zaselaka u naseljenim mestima na teritoriji Grada Sombora

Cilj Plana detaljne regulacije za izgradnju i rekonstrukciju kanala Baračka, izgradnju nove crpne stanice Bezdan II od Dunava do spoja sa kanalom Vrbas-Bezdan je da se stvore uslovi za izgradnju i rekonstrukciju tako što će se definisati pravila uređenja i građenja na vodnom i građevinskom zemljištu, promeniti namena zemljišta u skladu sa načinom na koji će se koristiti, definisati površina javne namene, definisati način ukrštanja trase kanala sa drugim infrastrukturnim sistemima i mrežama, definisati mogućnosti parcelacije i preparcelacije, kao i definisati i sprovoditi mera zaštite prirodnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na Odluku o petim izmenama i dopunama Odluke o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor pošto su se, ugradnjom odgovarajućih vodomera u naseljenom mestu Telečka stekli uslovi da se naplata troškova za vodu ne vrši više paušalno nego na bazi stvarnog utroška, i to od 01.07.2019. godine.

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću