Do 22. novembra rok za podnošenje predloga Godišnjeg programa sportskih organizacija za 2020. godinu

Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije ovim putem obaveštava sportske organizacije sa teritorije opštine Kula da dostave svoje godišnje programe za 2020. godinu. Programi moraju biti dostavljeni zaključno do 22. novembra 2019. godine na propisanim obrascima, čitko i detaljno popunjeni. Sportske organizacije koje ne dostave svoj program do navedenog roka neće ući u razmatranje o dodeli sredstava za 2020. godinu.

Prijava se podnosi na Obrascu 1, Aplikacioni formular – Predlog godišnjih programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2020 godini. Formular se može preuzeti na zvaničnoj internet stranici opštine Kula: www.kula.rs a predaje se na Pisarnici Opštine Kula do 22.11.2019. godine do 14:00 časova u zatvorenoj koverti, na adresu: Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – „Predlog Godišnjih programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2020 godini“.

Izvor: kula.rs