fbpx
21°C
Clear sky

Dr Dragana Mrđenov: Svaka saradnja mora biti u skladu sa zakonskom regulativom

Banja Junaković

Povodom događaja i objava koji se odnose na javno ocenjivanje i prikazivanje u negativnom svetlu Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Junaković“, oglasila se i v.d. direktora bolnice, dr Dragana Mrđenov, čiji odgovor ovde prenosimo u celosti.

Specijalna bolnica „Junaković“, pored obavljanja svoje prevashodne delatnosti bolnice, ima obaveze i odgovornosti utvrđene zakonom, a prvenstveno pravo i obavezu da imovinu u državnoj svojini, u pogledu korišćenja, upravljanja i raspolaganja, štiti od oštećenja i da je koristi u skladu sa njenom namenom i Zakonom.

Takođe, Specijalna bolnica „Junaković“, kao javna ustanova, pri planiranju i projektovanju javnih i pešačkih površina, prilaza do objekta, horizontalnih i vertikalnih komunikacija u objektima za javno korišćenje, obezbeđuje uslove za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom, dece, starih osoba i osoba sa otežanim kretanjem u prostoru, a u skladu sa Pravilnikom o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama (“Službeni glasnik RS”, br. 22/15).  Delove građevinske parcele bolnice koji nisu namenjeni za kretanje posetilaca, a preko kojih prelaze tehnički koridori i instalacije, prilazi do pomoćnih objekata i pomoćni objekti, a koji nisu namenjeni za kretanje naših stacionarnih pacijenata i gostiju, u skladu sa propisima obeležavamo i označavamo kao takve, te da nisu bezbedni za kretanje posetilaca.

Na površinama koje predstavljaju šumsko zemljište i šumu, kao i na površinama koje se nalaze unutar spomenika prirode, u skladu sa uslovima Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i usvojenim Planom upravljanja šumskim zemljištem, od strane upravljača JP „Vojvodinašume“, postavljene su drvene table koje sadrže obeležja korisnika i zaštićenog područja i kao takve nisu zahtevale dopunska odobrenja i saglasnosti za njihovo postavljanje.

Znakovi koje smo uklonili, postavljeni od strane g-dina Petra Rašete i njegovog Udruženja, na parceli Specijalne bolnice „Junaković“, koji su upućivali na putanje kretanja i rekreativne i turističke staze kretanja kroz šumu, kao i za koje je proverom utvrđeno da su postavljeni bez prethodno ishodovanog odobrenja upravljača JP „Vojvodinašume“ i za koje je u komunikaciji sa upravljačem utvrđeno da upućuju na putanje i staze koje nisu odobrene od strane upravljača, niti Planom upravljanja šumskim zemljištem predviđene i održavane kao turističko rekreativne staze, uklonjeni su sa parcele kompleksa Specijalne bolnice „Junaković“, prvenstveno iz bezbednosnih razloga i usklađivanja sa navedenim zakonskim odrednicama i uslovima upravljača.

Takođe, Specijalna bolnica „Junaković“ je uklonila i sve druge „table i predmete“ za koje je utvrđeno da su postavljeni samoinicijativno i bez prethodnog odobrenja i saglasnosti od strane vlasnika parcele, odnosno suprotno planiranoj nameni površina kompleksa bolnice i za koje je ustanovljeno da samim činom mogu predstavljati opasnost i navesti posetioce i korisnike bolnice na putanje i pravce kretanja koji nisu planom namenjeni za kretanje naših korisnika i gostiju, bilo da se radi o deci, starim osobama i osobama sa otežanim kretanjem u prostoru ili generalno posetiocima komleksa, o čemu smo takođe dopunski i blagovremeno obavestili i nadležne bezbednosne službe i institucije.

Dalje, primećeno je da su se u medijima iznosile razne verzije događaja i tvrdnji u vezi sa pethodno pomenutim i uklonjenim predmetima i znakovima, koji su označavali kretanje na zemljištu koje je na nivou lokala prepoznatljivo pod nazivom „Žikino brdo“. S tim u vezi, želimo da izvestimo javnost da ovaj deo zemljišta ne predstavlja objekat koji je moguće koristiti za bilo kakvo kretanje ili aktivnosti, iz razloga jer isto nije planirano i namenjeno za bilo kakve aktivnosti, već je nastalo prilikom zemljanih radova na izgradnji bazena i WELLNESS CENTRA, prilikom čega je višak zemlje i građevinski otpad privremno odlagan na tom delu zemljišta. Da bi dopunski obezbedili neophodne dokaze o bezbednosti lokacije, Specijalna bolnica je naručila i angažovala veštaka građevinske struke koji je izradio elaborat i detaljnom analizom utvrdio da lokacija nije bezbedna i osigurana za bilo kakvo kretanje ili aktivnosti. Takođe, prilikom poslednjih velikih padavina i poplava, deo zemlje i brda su naneli veliku štetu na kompleksu bazena i objektima bolnice, i u narednom periodu biće neophodno dopunsko iznalaženje rešenja na prevenciji sličnih događaja.

Povodom poslednjeg događanja, koji se odnose na javno ocenjivanje i primedbe od strane g-dina Petra Rašete, predsednika udruženja „Mali Petrov salaš“, osnovanog 01. feb. 2020. godine, pre svega moramo da istaknemo činjenicu da Petar Rašeta poseduje nezakonitu farmu sa životinjama (kako sam navodi, preko 400 životinja) na zemljištu koje nije definisano kao takvo planskim dokumentom i za koje ne poseduje zakonom predviđena odobrenja i saglasnosti nadležnih organa i drugih institucija i organizacija, merodavnih za utvrđivanje prethodnih uslova i mogućnosti za izgradnju i obavljanje navedene delatnosti.

U poslednjem dopisu koji je uputio Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Junaković“, Petar Rašeta iznosi tvrdnju da je on, u skladu sa čl. 54 st. 1. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, stekao stvarnu službenost na parceli br. 3664/5 KO Prigrevica, jer prema njegovim tvrdnjama on preko 20 godina faktički koristi navedenu službenost, odnosno navodi da su za svrhu puta i komunikacije koristili navedenu parcelu i svi koji su za to imali potrebe. Međutim da bi ta činjenica postala nesporna, u skladu sa odredbama čl. 56. Zakona o osnovama svojinskopravnih odnosa, potrebno je tužbom zatražiti da se utvrdi postojanje prava službenosti, a posebno je potrebno dokazati da je takva službenost potrebna za korišćenje povlasnog dobra, u ovom slučaju za korišćenje parcele 5419/2 KO Prigrevica, odnosno parcele koja je u vlasništvu Petra Rašete.

Uvidom u registar katastra nepokretnosti utvrđeno je da od svih postojećih objekata na farmi g-dina Petra Rašete, postoji samo jedan evidentiran i upisan objekat, namene „vikend kuća“, za koju postoji zabeleška da ne poseduje odobrenje za gradnju, a nalazi se na parceli koja je jedina u vlasništvu Petra Rašete (k.p. br. 5419/2 KO Prigrevica) i ima direktan pristup javnoj površini i nekategorisanim atarskim putevima. Prostim uvidom u podatke geodetskog zavoda i prostorno plansku dokumentaciju, Prostorni plan opštine Apatin („Sl. list opštine Apatin“ br. 6/2013), moguće je utvrditi da se parceli br. 5419/2 KO Prigrevica može pristupiti na više načina, odnosno preko nekolicine atarskih puteva, tako da su navodi Petra Rašete da nema mogućnost pristupa do svoje farme sa javnog puta i navodi o pravu službenosti prolaza na parceli bolnice, suvišni.

Razlog uređenja dela naše parcele preko kojeg Petar Rašeta prelazi motornim vozilima u kojima se prenose stvari i hrana za životinje, pored činjenice da ima pristup svojoj farmi sa drugih atarskih puteva, prvenstveno se odnosi na zaštitu zdravlja i bezbednost naših korisnika.

Prema pismenoj informaciji koju smo dobili od JP Vojvodinašume, predmetna „staza“ sa koje motorna vozila pristupaju od farme do parcele bolnice, koja se nalazi na parcelama 3680, 3669 deo i 3670/1 sve KO Prigrevica, koristi se povremeno samo za neophodne šumsko uzgojne radove i ne predstavlja „zvaničan šumski put“ kojim je dozvoljeno kretanje motornim vozilima i licima koja nisu upravljači šumskog zemljišta i bez saglasnosti istog. U dopisu smo obavešteni i da u Planu upravljanja i uređenja Spomenika Prirode „Šuma Junaković“ za period od 2021. do 2030, predmetna „staza“ ne predstavlja zvaničnu i rekreacionu stazu i kao takva nije obeležena i označena za kretanje po istoj.

Na kraju, ne možemo a da ne istaknemo da javno iznošenje ocena institucija i drugih organizacija nadležnih za predmetno područje od strane g-dina Petra Rašete i neutemeljeno viđenje događaja sa ciljem da se „saradnja“ sprovede na način kako samo jedna strana zamišlja, smatramo krajnje subjektivnim i paušalnim stavom.

Specijalna bolnica „Junaković“ duži vremenski period sarađuje sa spektrom poslovnih partnera i uvek je spremna na sve vidove poslovne saradnje, pod uslovom da je sprovođenje takve saradnje u skladu sa zakonskom regulativom, uz sveobuhvatno uvažavanje svih relevantnih institucija i organizacija merodavnih i nadležnih za određeno područje i delatnosti, vodeći pritom računa da se poslovna saradnja odvija na način kojim se korišćenje, upravljanje i raspolaganje imovinom u državnoj svojini, pre svega unapređuje i štiti od oštećenja.

v.d. direktora

Specijalne bolnice za rehabilitaciju„Junaković“

 Dr Dragana Mrđenov

Tagovi:
Pročitajte još: