(FOTO) Održana sednica skupštine grada Sombora

Danas je u velikoj sali zgrade Županije održana 29. sednice Skupštine grada Sombora. Odbornici su, prema sazivu koji su jednoglasno prihvatili,  razmotrili i odlučili o devet pitanja iz delokruga rada Skupštine.

Odbornici su na današnjem zasedanju sa 40 glasova ZA usvojili izveštaj o izvršenju odluke o budžetu grada Sombora za 2018. godinu, za period  januar-septembar.

Obrazloženje o izvršenju Odluke o budžetu grada Sombora za devet meseci u 2018.godini podneo je Sava Dojić, član Gradskog veća za finansije i privredu.

Prema rečima Dojića u ovih devet meseci, ukupni prihodi u periodu januar-septembar 2018. godine ostvareni su u apsolutnom iznosu od 1.999.670.938 dinara i predstavljaju ostvarenje plana ukupnih prihoda sa 61,58% .

„Posmatrajući naplatu ukupnih prihoda u 2018.godini, januar-septembar, u odnosu na naplatu za isti period 2017.godine vidimo da je došlo do rasta naplate prihoda u apsolutnom iznosu od oko 255 mil.dinara. Struktura ostvarenih tekućih prihoda za januar-septembar 2018. godine je sledeća:

POREZI   1.195.271.029 dinara  –   61,3%,

TRANSFERI   440.775.951 dinara –   22,6%,

DRUGI PRIHODI    313.889.869 dinara  –   16,1%.

Ukupni budžetski rashodi (svi izvori)u periodu januar-septembar, izvršeni su u iznosu od 1.884.453.876 dinara što znači da su izvršeni na nivou od 57,14%. Iznos od 93.910.701 dinara predstavlja utrošena transferna namenska sredstva iz 2018. godine, dok iznos od 15.206.295 dinara predstavlja transferna  i ostala namenska sredstva iz prethodnih godina.“

Prema izveštaju koji je podneo većnik Sava Dojić, najviše rashoda izvršeno je u komunalnoj oblasti –  576,9 mil. dinara ili 32,5 %; potom slede  Društvene delatnosti –  405,6 mil. dinara ili 22,8 %; Obrazovanje – 342,9 mil.dinara ili 19,3%; a za rad Skupštine, Gradskog veća, Gradske uprave i Gradskog pravobranioca potrošeno je 285,1  mil.dinara ili  16,1% dok su rashodi opšte namene –  95,7 mil. dinara ili 5,4%; i najmanji su Rashodi po Programu zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta – 69,1 mil. dinara ili  3,9 % .

Odbornici su jednoglasno prihvatili i predlog odluke o postavljanju spomen ploče dr. Jovanu Joci Laloševiću. Naime članovi Gradskog veća su na 139. Sednici prihvatili predlog Komisije za podizanje spomenika i postavljanje skulpturalnih dela, za postavljanje spomen ploče dr. Jovanu Joci Laloševiću i prosledili ga odbornicima na usvajanje. U zahtevu komisije u obrazloženju stoji da je Podnosilac inicijative predložio  da se u godini u kojoj se obeležava 100 godina kraja Velikog rata, Prisajedinjenja Bačke, Banata i Baranje Kraljevini Srbiji postave table na zgradama u kojima su se zbili važni  događaji, s tim da se na kući dr. Jovana Joce Laloševića postavi spomen ploča izrađena na mesinganoj tabli sa graviranim tekstom a na objektu stare Gradske kuće postavi jedna QR tabla iz razloga što je stara Gradska kuća vezana za mnoge istorijske događaje  QR tabla može podržati veliki broj podataka i diskretna je u svom izgledu i neće narušiti fasadu i izgled zaštićenog objekta stare Gradske kuće. Inicijativu je podnela Srpska čitaonica „Laza Kostić“ Sombor a potrebna sredstva za realizaciju ove odluke su 50.000 dinara.

Većinom glasova usvojena je i odluka i četvrtim izmenama i dopunama odluke o određivanju zona i koeficijenata za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na teritoriji grada Sombora, po kojoj se prva zona sada deli na prvu-a zonu, prvu-b i prvu-c zonu.

Odbornici su većinom glasova usvojili predlog po kome se za direktora Ustanove Centar za socijalni rad u Somboru na period od četiri godine imenuje diplomirani ekonomista Mihajlo Škorić, dosadašnji vršilac dužnosti direktora ove ustanove.

Odbornici su većinom glasova za novog člana tj. Predsednika odbora za poljoprivredu imenovali Sinišu Milića koji na tom mestu zamenjuje Đuru Sekulića koji je dao ostavku na to mesto iz ličnih razloga.

Na današnjoj 29.sednici odbornici su odlučili i o nekoliko imovinsko pravnim predmetima.

Izvor: sombor.rs