Građani zadovoljni radom lokalne samouprave

Gradonačelnica Sombora, Dušanka Golubović i načelnica gradske uprave Helena Roksandić Musulin održale su u petak 18.oktobra 2019.godine sastanak sa delegacijom USAID Projekta za odgovornu vlast i predstavnikom CESID-a, u cilju analize Izveštaja sa istraživanja javnog mnjenja-stavovi građana Sombora korisnika usluga prema radu gradske uprave i javnih gradskih službi.

Istraživanje zadovoljstva korisnika usluga radom gradske uprave u Somboru su realizovali USAID-ov Projekat za odgovornu vlast, Grad Sombor i agencija za istraživanje javnog mnenja CESID, u periodu između 5. i 22. jula 2019. godine. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 400 punoletnih građana Sombora – korisnika usluga gradske uprave, odnosno lica koja su pre intervjuisanja koristila usluge neke od službi gradske uprave u Somboru. Intervjuisanje građana je sprovedeno tehnikom „licem u lice“, uz pomoć upitnika koji je sadržao 51 pitanje. Cilj istraživanja je unapređenje kvaliteta usluga koje pruža gradska uprava, kao i unapređenje otvorenosti i efikasnosti uprave kroz identifikovanje stavova, iskustava, prepreka i očekivanja koje korisnici usluga uprave imaju.

Većina građana koji dolaze u kontakt sa upravom ima dovoljno potrebnih informacija. Građani se o pravima i obavezama najčešće informišu neposredno od službenika ili od ljudi iz svog okruženja, ali treba istaći da je web sajt grada veoma značajan izvor informacija jer obezbeđuje tačne, pouzdane i pravovremene informacije.

Istaknut je trend porasta broja ljudi koji smatraju da lokalna samouprava  vodi računa o građanima i da pružaju usluge adekvatne njihovim potrebama. Većina rezultata pokazuje pozitivan trend i da građani danas pozitivnije ocenjuju rad gradskih službi, imaju više poverenja u lokalne institucije. Najveće poverenje je ukazano  gradonačelnici i gradskoj administraciji.

Većina anketiranih ističe da je zadovoljna radom i zalaganjem službenika gradske uprave. Odličnom ocenom je ocenjen  rad gradskih službenika po pitanju efikasnosti i ljubaznost prilikom interakcije sa građanima.

Kada je reč o zadovoljstvu anketiranih građana Sombora elementima svakodnevnog života u gradu, najveće zadovoljstvo građani iskazuju po pitanju čistoće grada,  kvaliteta životne sredine i stanja na pijacama. Sa druge strane najveće nezadovoljstvo građani Sombora imaju kada se radi o stanju/kvalitetu ulica,  puteva i trotoara.  Zadovoljstvo anketiranih građana Sombora je  veće nego nezadovoljstvo kada se radi o radu javnih preduzeća. Najveće zadovoljstvo građani pokazuju prema JKP „Zelenilo“ Sombor.

Građani su zainteresovani za učešće u radu lokalne samouprave putem  javnih rasprava, javnih tribina i okruglih stolova,  što je veoma važno za buduće aktivnosti i planove Grada u oblasti većeg uključivanja građana u izradi lokalnih javnih politika.

Sastanku su pored gradonačelnice Dušanke Golubović i načelnice gradske uprave Helene Roksandić Musulin prisustvovali Džeklin Vilijams Bridžers, direktorka USAID-Projekat  za odgovornu vlast, Miloš Mojsilović, tehnički stručnjak za komponentu odgovornosti lokalne samouprave u USAID-Projekat za odgovornu vlast i Ivo Čolović, projektni direktor CESID-a.

Gradonačelnica grada Sombora je izrazila zahvalnost na dosadašnjoj saradnji sa USAID-Projektom za odgovornu vlast i potvrdila angažovanje svih raspoloživih kapaciteta u cilju unapređenja kvaliteta usluga koje pruža gradska uprava, kao i  uspostavljanje sistema za redovnu i sistematičnu evaluaciju rada lokalne samouprave  iz perspektive korisnika njenih usluga, a u pravcu praćenja napretka i trendova u narednom periodu.

Izveštaj sa istraživanja javnog mnjenja-stavovi građana Sombora korisnika usluga prema radu gradske uprave i javnih gradskih službi dostupan je ovde.

 Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću