Gradskog veće donelo Odluku o likvidaciji Direkcije

Gradsko veće je na 46. sednici, imajući u vidu da je Skupština grada Sombora donela odluku o pokretanju likvidacije nad JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“ (u daljem tekstu „Direkcija“), zaključkom izmenilo deo ugovora  u kojima je ovo preduzeće navedeno kao naručilac posla. Zaključkom se taj deo menja i kao naručioc  posla  navodi Grad Sombor.

Navedene izmene odnose se na: zaključenje aneksa ugovora o Zimskoj službi za sezonu 2016/2017. godine, anekse ugovora o održavanju vertikalne, odnosno svetlosne saobraćajne signalizacije, kao i nekoliko drugih ugovora u kojima je naručilac posla bila „Direkcija“.

Gradsko veće je prihvatilo ponudu JKP „Zelenilo“ Sombor na poslovima postavljanja, nabavke i ugradnje  novog urbanog mobilijara i nove opreme za dečija igrališta u 2017. godini, kao i ponudu da obavlja poslove na održavanju javnih zelenih površina u gradu i naseljenim mestima  u 2017. godini.

„Zelenilu“ je, u skladu sa Odlukom o dodeljivanju isključivog prava javnim preduzećima kojima je osnivač Grad Sombor za obavljanje delatnosti pružanja usluga na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje, dodeljen u 2017. godini  i posao  na održavanju spomenika znamenitih ličnosti, krsta na ulici Kralja Petra Prvog i spomenika Lazi Kostiću.

Gradsko veće je, u sklopu tačke finansijska pitanja, otvorilo nove pozicije u budžetu Grada za 2017. godinu i to u delu koji se odnosi na Narodno pozorište, kojem su  iz budžeta AP Vojvodine odobrena sredstva po dva osnova. Iznos od 200.000,00 dinara za sufinansiranje projekta „Učešće sa predstavom „Jastučko“na internacionalnom festivalu Martina Mekdone u Rusiji“ i 1.893.413,00 dinara za sufinansiranje projekta koji se odnosi na sanaciju energetskih gubitaka i poboljšanje energetske efikasnisti unutrašnje rasvete.

S obzirom da je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo  odobrio sredstva u iznosu od 778.680,00 dinara za „Opremanje poljočuvarske službe“, članovi Veća su odobrili da se u budžetu Grada otvori nova stavka kako bi se sredstva mogla namenski utrošiti.

Gradsko veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.

Saziv za 46. sednicu, održane 7. februara, dostupan je ovde.