Javni konkurs za dodelu sredstava za finansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora u 2017.godini

Ukupan iznos finansijskih sredstava koji će se rasporediti po ovom konkursu za finansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora u 2017.godini iznosi maksimalno 2.000.000,00 dinara.

Finansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora podrazumeva finansiranje projekata  i programa udruženja građana za stvaranje uslova za aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih, negovanje zdravih i bezbednih stilova života, sprovođenje volonterskih aktivnosti, organizaciju obuka, seminara i manifestacija od značaja za mlade.

   Učesnik konkursa treba da ispuni sledeće kriterijume:

  1. Da bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom,
  2. Da ima sedište na teritoriji opštine Kula,
  3. Da ponuđeni program/projekat ispunjava jedan od sledećih kriterijuma odnosno doprinosi stvaranju uslova za:
  • aktivno i kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih,
  • negovanje zdravih i bezbednih stilova života,
  • sprovođenje volonterskih aktivnosti,
  • organizaciju obuka, seminara i manifestacija od značaja za mlade.

Prijava na javni konkurs podnosi se isključivo na obrascu: “Prijava za finansiranje programa i projekata u oblasti omladinskog sektora u 2017.godini“, koji je u prilogu ovog konkursa i čini njegov sastavni deo, a može se preuzeti na internet stranici opštine Kula: www.kula.rs.

Prijave sa kompletnom dokumentacijom predaju se na Pisarnici Opštinske uprave Kula do 06.06.2017. godine u 14:00 časova u zatvorenoj koverti,  na adresu:  Opštinska uprava Kula, ul. Lenjinova br. 11, sa naznakom: „NE OTVARATI“ – prijava za konkurs – Komisiji za za dodelu sredstava za finansiranje  programa i projekata u oblasti omladinskog sektora.

Ovde možete pročitati kompletan tekst konkursa.

Ovde možete preuzeti prijavu za konkurs.