Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootovorenim radnim mestima u 2019. godini

Opština Odžaci je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisala Javni poziv za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootovorenim radnim mestima u 2019. godini.

Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:

mladi do 30 godina starosti – bez kvalifikacija/sa niskim kvalifikacijama, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama
stariji od 50 godina koji imaju status viška zaposlenih
Romi
osobe sa invaliditetom
radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći
dugoročno nezaposleni
žrtve porodičnog nasilja.
Žene
Nezaposlena oba roditelja
Pravo na dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih poslodavac može ostvariti pod uslovom da:

pripada privatnom sektoru (preduzetnici i pravna lica kod kojih je udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%);
registrovan je najmanje tri meseca pre datuma podnošenja zahteva;
u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i ima najmanje jednog zaposlenog (pod zaposlenim licem, u skladu sa zakonom, podrazumeva se svako lice prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);
poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
izmirio je ranije ugovorne i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, ukoliko iste redovno izmiruje;
nalazi se u dozvoljenom okviru opredeljenog iznosa za de minimis državnu pomoć u tekućoj fiskalnoj godini i prethodne dve fiskalne godine, u skladu sa propisima za dodelu državne pomoći;
ne zapošljava lica koja su u periodu od šest meseci pre podnošenja zahteva za dodelu subvencije bila u radnom odnosu kod tog poslodavca, odnosno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem, podnosiocem zahteva.
Pravo na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih ne mogu ostvariti:

poslodavci kod kojih se broj zaposlenih smanjio za prethodna tri meseca, osim u slučaju prirodnog odliva zaposlenih i drugih opravdanih razloga (ostvarivanje prava na penziju, smrt zaposlenog, otkaz od strane zaposlenog i istek rada na određeno vreme);
poslodavci koji su koristili subvenciju po javnom pozivu za ista lica u toku prethodne 3 godine, računajući od dana odobravanja sredstava;
poslodavci koji obavljaju delatnost koja se nalazi na spisku delatnosti koji je sastavni deo ovog javnog poziva.
Dokumentacija za podnošenje oglasa, način podnošenja zahteva, zahtev sa biznis planom, spisak delatnosti koje se ne subvencionišu kao i sve ostale informacije zainteresovana lica mogu preuzeti putem sledećeg linka:

https://www.odzaci.rs/konkursi-oglasi/javni-poziv

Zahtev sa biznis planom podnosi se u dva primerka, nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe prema mestu zapošljavanja lica, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs i sajtu Opštine www.odzaci.rs.

Informacije o programu, delatnostima koje ne mogu biti subvencionisane mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe Filijale Sombor, Ispostave u Odžacima ili na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs i sajtu Opštine www.odzaci.rs.

Spisak delatnosti koje ne mogu biti subvencionisane dostupan je u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, kao i na sajtu Nacionalne službe www.nsz.gov.rs i sajtu Opštine www.odzaci.rs.

Javni poziv je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.