Konkurs – dodela novčanih nagrada

Uslovi za studente osnovnih akademskih studija

Pravo na dodelu novčane nagrade – podsticaj u studiranju za ostvarene rezultate tokom studija imaju studenti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

– Da se finansiraju iz budžeta Republike Srbije,
– Da u toku studija ostvaruju najmanje 180 ESPB,
– Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci najmanje 12 meseci pre raspisivanja Konkursa,
– Da prvi put upisuju godinu studija,
– Da su ostvarili najmanje prosečnu ocenu 8,50 u dosadašnjem toku studiranja (zbirno za sve godine studija),
– Da nisu studenti prve godine studija,
– Da im nije istekao produžen status redovnih studija (redovan apsolv.staž).

Potrebna dokumentacija za Konkurs

– Prijava – zahtev (obrazac br.1 )- uzima se u prizemlju nove zgrade opštine (šalter br. 6 uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci),
– Fotokopija indeksa (prve dve strane i strane gde je overen letnji semestar školske 2016/2017.godine) uz uvid sl.lica,
– Uverenje sa fakulteta o upisanoj godini osnovnih akademskih studija, prvi put – finansiranje iz budžeta R. Srbije,
– Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem toku studiranja (sve ocene do dana objavljivanja Konkursa),
– Fotokopija očitane lične karte podnosioca zahteva – studenta,
– Fotokopija važećeg tekućeg računa studenta.

Uslovi za studente master studija

Pravo na dodelu novčane nagrade – podsticaj u studiranju za ostvarene rezultate u dosadašnjem toku studija imaju studenti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:

– Da studiraju na visoko školskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija, kao studenti master studija,
– Da su osnovne akademske studije završili na visoko školskim ustanovama čiji je osnivač R.Srbija i da su se školovali na teret budžeta R.Srbije,
– Da su prvi put upisali prvu ili drugu godinu master studija i da im nije istekao produženi status (apsolventski staž),
– Da im se školovanje na master studijama finansira iz budžeta R.Srbije,
– Da su osnovne akademske studije završili sa prosekom iznad 8,50 i da su u dosadašnjim master studijama ostvarili prosečnu ocenu najmanje 8,50,
– Da imaju prebivalište na na teritoriji opštine Odžaci najmanje 12 meseci pre raspisivanja Konkursa.

Potrebna dokumentacija za Konkurs

– Prijava – zahtev (obrazac br.1 ) – uzima se u prizemlju nove zgrade opštine (šalter br. 6 uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci),
– Fotokopija indeksa (prve dve strane i strane gde je overen letnji semestar školske 2016/2017.godine) uz uvid sl.lica,
– Uverenje sa fakulteta o upisanoj godini master studija, prvi put – finansiranje iz budžeta R. Srbije,
– Uverenje sa fakulteta o položenim ispitima sa prosečnom ocenom u dosadašnjem toku studiranja (sve ocene do dana objavljivanja Konkursa),
– Fotokopija očitane lične karte podnosioca zahteva – studenta,
Fotokopija važećeg tekućeg računa studenta,
– Fotokopija uverenja o završenim akademskim studijama, sa prosečnom ocenom u toku osnovnih studija.

KONKURS JE OTVOREN OD 29.03.2017.godine do 13.04.2017.godine.

Konkurs objaviti na sajtu opštine Odžaci, oglasnoj tabli svih mesnih kancelarija i opštine Odžaci kao i putem sredstava javnog informisanja.
Podnošenje i prijem dokumentacije počinje 29.03.2017.godine .
Zahtevi se predaju sa potpunom dokumentacijom u novoj zgradi opštine Odžaci, prizemlje (šalter br. 6), Odžaci Knez Mihajlova 24, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova.

Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi, neće se razmatrati.

TEKST KONKURSA MOŽETE PREUZETI OVDE