Konkurs za dodelu studentskih stipendija studentima deficitarnih struka sa područja opštine odžaci za školsku 2017/2018. godinu

USLOVI KONKURSA

U cilju rešavanja obezbeđivanja stručnih kadrova u opštini Odžaci, predsednik Opštinskog veća opštine Odžaci u skladu sa Zaključkom broj: 06-63-4/2017/III od 03.11.2017. godine, utvrdio sledeća zanimanja kao deficitarna:

 1. Dipl.ing.elektotehnike
 2. Dipl.ing.mehatronike
 3. Master mehatronike
 4. Dipl.farmaceut
 5. Profesor matematike,
 6. Dipl. logoped,
 7. Dipl.ing.geodezije
 8. Master geodezije
 9. Profesor fizike
 10. Diplomirani inžinjer mašinstva
 11. Doktor medicine
 12. Master molekularne biologije
 13. Dipl.stručnjaci informacionih tehnologija
 14. Dipl.profesor hemije

Pravo na dodelu stipendije može ostvariti student akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena koji ispunjava sledeće uslove:

 • da ima prebivalište na teritoriji opštine Odžaci
 • da pohađa visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija i čije je sedište na teritoriji Republika Srbije.
 • da studira na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije
 • da nema status apsolventa
 • da nije u radnom odnosu
 • da nije navršio 26 godina
 • da nije ostvario pravo na stipendiju najboljeg studenta generacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Studenti – učesnici Konkursa za dodelu stipendija za školsku 2017/2018. godinu, koji se školuju za gore navedena deficitarna zanimanja podnose sledeća dokumenta:

 1. uverenje o upisu na visokoškolsku ustanovu,odnosno u narednu godinu studija
 2. overena fotokopija svedočanstava o uspehu od 1-4 razreda srednje škole za studente koji upisuju prvu godinu osnovnih studija,
 3. odnosno uverenje o proseku ocena tokom svih prethodnih godina studija za studente koji upisuju ostale godine studija
 4. Uverenje o imovnom stanju ,odnosno katastarskim prihodima oba roditelja ili staratelja(osim za one koji su osigurani preko poljoprivrede)
 5. Za studente čiji je roditelj poljoprivrednik –uverenje Poreske uprave za period 01.01.-30.06.tekuće godine
 6. Za studente čiji je roditelj preduzetnik,uverenje o prosečnim mesečnim primanjima i uverenje Poreske uprave za period 01.01.-30.06.tekuće godine
 7. Za studente čiji je roditelj penzioner –uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o prosečnoj penziji za period 01.01.-30.06.tekuće godine
 8. Za jednoroditeljske porodice –potvrda o visini alimentaciji
 9. Za samohrane porodice –izvod iz matične knjige umrlih
 10. Za korisnike socijalne pomoći –uverenje Centra za socijalni rad opštine Odžaci
 11. Overena izjava o broju članova porodičnog domaćinstva, o neprimanju druge stipendije kao i da ni jedan član domaćinstva ne poseduje nekretnine u univerzitetskom centru gde se fakultet nalazi.
 12. Potvrda fakulteta da se student nalazi na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije i da je prvi put upisao određenu godinu studija, a za studente koji upisuju ostale godine studija i da je sticao uslov davanja godine za godinu
 13. Fotokopija lične karte ili elektronski očitana lična karta
 14. Prijavu na konkurs (obrazac se dobija na šaleru 6 Uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci)

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I DOSTAVLJANJE DOKUMENATA

Rok za prijavljivanje na kokurs je od 07. do 17. novembra 2017. godine .
Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata podnose se u navedenom roku na pisarnici u zgradi Opštinske uprave opštine Odžaci ili poslati poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24, sa naznakom «Za konkurs za studentsku stipendiju».

 KRITERIJUMI ZA DODELU STIPENDIJA

 Redosled studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • postignutog uspeha u studiranju,

OCENE
Uspeh u srednjoj školi:
Od 2,00 do 2,99-3 boda
Od 3,00 do 3,49-10 bodova
Od 3,50 do 3,99-15 bodova
Od 4,00 do 4,49-20 bodova
Od 4,50 do 5,00-40 bodova

Uspeh na studijama:

Od 6,00 do 6,99-3 boda

Od 7,00 do 7,49-10 bodova

Od 7,50 do 8,09-15 bodova

Od 8,10 do 8,99-20 bodova

Od 9,00 do 9,49-25 bodova

Od 9,50 do 10,00-40 bodova

Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu stipendija studentima deficitarnih struka utvrđuje rang listu kandidata za stipendiju i dostavlja Opštinskom veću predlog Rešenja o dodeli stipendija.
Na Rešenje se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema Rešenja o dodeli stipendija .Rešenje Opštinskog veća je konačno.
Studenti koji budu ostvarili pravo na stipendiju obavezni su da:
Nakon što rešenje postane konačno, zaključe Ugovor o stipendiranju sa predsednikom opštine.

ISPLATA I VISINA STIPENDIJE

 Studentu se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave na Fakultetu.
Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 10 mesečnih rata.
Mesečni iznos stipendije po korisniku utvrđuje se posebnom odlukom predsednika opštine.
Odobrene stipendije isplaćuju se mesečno na tekući račun korisnika stipendije.

OBJAVLJIVANJE KONKURSA

Konkrus će biti istaknut na oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Odžaci mesnih kancelarija i biće objavljen posredstvom sredstava javnog informisanja kao i na zvaničnom sajtu opštine Odžaci.
Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće se uzimati na razmatranje.

Overen tekst KONKURSA možete preuzeti OVDE

Obrazac za PRIJAVU možete preuzeti OVDE

Izvor: odžaci.rs