Konkurs za stipendiranje studenata deficitarnih zanimanja u Odžacima

Na teritoriji opštine Odžaci, raspisan je Konkurs za dodelu studentskih stipendija, za školsku 2020/2021. studentima deficitarnih struka, sa područja opštine.

USLOVI KONKURSA

            U cilju rešavanja obezbeđivanja stručnih kadrova u opštini Odžaci, utvrđena su sledeća zanimanja kao deficitarna:

1.         DIPL. INŽENjER ELEKTROTEHNIKE

2.         DIPL. INŽENjER MEHATRONIKE

3.         DIPL. FARMACEUT

4.         DIPL. INŽENjER GEODEZIJE

5.         DIPL. LOGOPED

6.         DIPL. INŽENjER MAŠINSTVA

7.         DOKTOR MEDICINE

8.         DIPL. STRUČNjACI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA

9.         DIPL. STRUČNjACI ENERGETSKIH TEHNOLOGIJA

10.       DIPL. INŽENjER SAOBRAĆAJA

11.       DIPL. INŽENjER GRAĐEVINE

12.       DIPL. INŽENjER ARHITEKTURE

13.       PROFESOR FIZIKE

14.       PROFESOR MATEMATIKE

15.       PROFESOR HEMIJE

Pravo na dodelu stipendije može ostvariti student akademskih i strukovnih studija prvog i drugog stepena koji ispunjava sledeće uslove:

•           da ima prebivalište na teritoriji opštine Odžaci

•           da pohađa visokoškolsku ustanovu čiji je osnivač Republika Srbija i čije je sedište na teritoriji Republike Srbije.

•           da studira na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije

•           da nema status apsolventa

•           da nije u radnom odnosu

•           da nije navršio 26 godina.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

            Studenti – učesnici Konkursa za dodelu stipendija za školsku 2020/2021. godinu, koji se školuju za gore navedena deficitarna zanimanja podnose sledeća dokumenta:

1.         uverenje o upisu u drugu i narednu godinu studija

2.         uverenje o proseku ocena tokom prethodne-ih godina studija

3.         uverenje o imovnom stanju, odnosno katastarskim prihodima oba roditelja ili staratelja (osim za one koji su osigurani preko poljoprivrede)

4.         Za studente čiji je roditelj poljoprivrednik – uverenje Poreske uprave za period 01.01-30.06. tekuće godine

5.         Za studente čiji je roditelj preduzetnik, uverenje o prosečnim mesečnim primanjima i uverenje Poreske uprave za period 01.01-30.06. tekuće godine

6.         Za studente čiji je roditelj penzioner – uverenje Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje o prosečnoj penziji za period 01.01-30.06. tekuće godine

7.         Za jednoroditeljske porodice – izvod iz matične knjige umrlih ili presuda o razvodu braka i potvrda o visini alimentacije koju plaća bivši supružnik.

8.         Za korisnike socijalne pomoći – Rešenje Centra za socijalni rad opštine Odžaci

9.         Overena izjava o broju članova porodičnog domaćinstva, o neprimanju druge stipendije kao i da ni jedan član domaćinstva ne poseduje nekretnine u univerzitetskom centru gde se fakultet nalazi.

10.       Potvrda fakulteta da se student nalazi na režimu finansiranja iz budžeta Republike Srbije, da je prvi put upisao određenu godinu studija i da je sticao uslov davanja godine za godinu

11.       Fotokopija lične karte ili elektronski očitana lična karta

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA

I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

            Rok za prijavljivanje na kokurs je od 16. novembra do 30. novembra 2020.

Prijava i ostala konkursna dokumenta, odnosno zahtevi studenata, podnose se u navedenom roku na šaleru 6, Uslužnog centra opštinske uprave opštine Odžaci, ili poslati poštom na adresu: Opštinska uprava opštine Odžaci, Knez Mihajlova 24, sa naznakom „K O N K U R S ZA DODELU STUDENTSKIH STIPENDIJA STUDENTIMA DEFICITARNIH STRUKA

KRITERIJUMI ZA DODELU STIPENDIJA

            Redosled studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu kriterijuma – postignut uspeh u studiranju.

Uspeh na studijama:

•           Od 6,00 do 6,99-3 boda

•           Od 7,00 do 7,49-10 bodova

•           Od 7,50 do 8,09-15 bodova

•           Od 8,10 do 8,99-20 bodova

•           Od 9,00 do 9,49-25 bodova

•           Od 9,50 do 10,00-40 bodova

Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu stipendija studentima deficitarnih struka, utvrđuje rang listu kandidata za stipendiju i dostavlja Opštinskom veću predlog Rešenja o dodeli stipendija.

            Na Rešenje se može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema Rešenja o dodeli stipendija. Rešenje Opštinskog veća je konačno.

Studenti koji budu ostvarili pravo na stipendiju obavezni su da nakon što rešenje postane konačno, zaključe Ugovor o stipendiranju sa predsednikom opštine.

ISPLATA I VISINA STIPENDIJE

            Studentu se odobrava isplata stipendije za vreme trajanja redovne nastave na Fakultetu.

            Novčani iznos odobrene stipendije za tekuću školsku godinu isplaćuje se u 10 mesečnih rata.

            Mesečni iznos stipendije po korisniku utvrđuje se posebnom odlukom predsednika opštine.

            Odobrene stipendije isplaćuju se mesečno na tekući račun korisnika stipendije.

OBJAVLjIVANjE KONKURSA

            Konkrus će biti istaknut na oglasnoj tabli opštinske uprave opštine Odžaci mesnih kancelarija i biće objavljen posredstvom sredstava javnog informisanja kao i na zvaničnom sajtu opštine Odžaci.

            Nepotpune i neblagovremene prijave na Konkurs neće se uzimati u razmatranje.

                                                                                           Predsednica Komisije,

                                                                                                           Dejana Salaj