Your API key has been restricted. You may upgrade your key at https://www.weatherbit.io.
Search
Close this search box.

Marte Meo metoda – prirodna podrška razvoju deteta

Marte Meo, što u prevodu sa latinskog znači “sopstvenim snagama”, kao metod razvila je Maria Arts sedamdesetih godina prošlog veka u Holandiji. Počela je davanjem jednostavnih i praktičnih saveta roditeljima dece sa autizmom sa kojom je radila kako bi olakšala njihovu međusobnu komunikaciju. Danas postoji internacionalna mreža Marte Meo stručnjaka u 38 zemalja sveta.

Prirodna komunikacija kao osnov vaspitanja

Marte Meo ili prirodna podrška razvoju se zasniva na tome da roditelji i deca imaju prirodnu sposobnost da komuniciraju. To možemo da vidimo već od prvog trenutka kada se dete rodi kako mu se majka intuitivno obraća i ono joj odgovara. Ta prirodna potreba deteta da bude u kontaktu sa svojim roditeljima i obrnuto, osnov su za detetov rast i razvoj, kako fizički tako i emocionalni. Da je upravo kontakt ono što je neophodno a ne hrana i nega, govori činjenica da se deca koja su lišena roditeljskog staranja i rastu u ustanovama koje danas  pružaju dobru negu ali ne i dovoljno prisustvo odraslih, ne razvijaju u potpunosti i na pravilan način.

Maria Arts je uočila da u prirodnoj komunikaciji roditelja i deteta postoji obrazac koji uvek ima određenu strukturu i ritam. Odrasla osoba intuitivno prepoznaje i odgovara na detetovu potrebu za podrškom i informacijom. Dete, takođe, u zavisnosti od svojih potreba izaziva reakciju odraslog. Roditelj koji ima bebu uvek zauzima položaj iz koga može nesmetano da prati šta se dešava na njenom licu i istovremeno detetu omogućava da istražuje gestikulacije i reakcije onog ko ga drži.  

Uočavanje onoga što dete zanima dovodi do pojave socijalne inicijative, povećanja koncentracije i porasta samopouzdanja. Kada je ova komunikacija iz nekog razloga poremećena pa se ne odvija na zadovoljavajući način, u velikom broju slučajeva dolazi do razvojnih poremećaja kod deteta.

Svaka komunikacija ima tri faze:

1. Početak ili povezivanje, kada odrasli prihvati ili krene za interesovanjem deteta, tako se stvara zajednička tačka interesovanja čime se uspostavlja komunikacija.

2. Naizmenično nastupanje sa proširivanjem i vođenjem, kada se odrasli i dete smenjuju odgovarajući jedno drugom oko zajedničke tačke interesovanja.

3. Uzajamno završavanje, oboje imaju slobodu da završe komunikaciju i da izaberu novu tačku interesovanja koja može ali i ne mora biti zajednička, uz prihvatanje promene usmerenosti, pri čemu odrasli prepoznaje potrebu deteta da se povuče i jasno sa svoje strane daje znake završavanja.

Razvoj Marte Meo metoda

Prirodne reakcije roditelja su jako brze i teško ih je uočiti posmatranjem dok se komunikacija sa detetom odvija. Otkrivene su tek kada je bilo moguće snimiti ih i posmatrati usporenim puštanjem video snimka i analiziranjem, što je bilo sedamdesetih godina dvadesetog veka. Tada je i naučno dokazano da roditelji imaju intuitivno didaktičko ponašanje u kontaktu sa malom decom kojim prirodno podržavaju razvoj deteta.

Maria Arts je razvijajući Marte Meo metod upravo koristila video snimke komunikacije roditelja i drugih odraslih koji su brinuli o deci i njihovom analizom uočila da su obrasci komunikacije isti bez obzira gde se nalazila u svetu. Tako jezička barijera nije bila prepreka da savetuje roditelje jer se pre svega fokusirala na neverbalne znake komunikacije, govor tela, gest, ritam i ton, a ne na značenje izgovorenih reči.

Snimci su korišćeni za pronalaženje dobrih momenata u komunikaciji i davanje uputstava roditeljima korak po korak.

Različiti programi Marte Meo metoda

Vremenom su razvijani i drugi programi za decu, omladinu i odrasle sa posebnim potrebama. Posebni programi za prevremeno rođene bebe, za decu sa problemima u spavanju i ishrani, povučenu, uznemirenu decu, bebe koje prekomerno plaču, decu sa problemima u ponašanju. Razvijeni su i posebni programi za porodičnu terapiju i terapiju za stare i dementne u institucijama.

Marte Meo se takođe primenjuje u stručnom savetovanju zaposlenih u institucijama, u domovima za decu i omladinu, u obrazovanju medicinskih tehničara i rukovodećeg kadra.

Svi oni koji se bave decom na bilo koji način, roditelji, staratelji, usvojitelji, socijalni radnici, medicinske sestre, fizio i radni terapeuti, defektolozi, logopedi, psiholozi, pedagozi, vaspitači, učitelji, nastavnici, profesori, primenom Marte Meo metoda – prirodne podrške razvoju, doprinose napredovanju dece u razvoju sopstvenim snagama.

Preuzeto: Yumama.com

Tagovi:
Pročitajte još: