Nove naredbe Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci na sednici održanoj dana 02.05.2020. godine donosi:
Z A K Lj U Č A K

  1. Dozvoljava se kretanje u svim parkovima i na javnim površinama namenjenim za rekreaciju i sport građana – uz primenu preventivnih mera propisanih ovim zaključkom.
  2. Dok borave u parkovima i na javnim površinama iz stava I. građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, primenjuju preventivne mere, koje podrazumevaju održavanje socijalne distance, odnosno međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, obaveznu upotrebu zaštitnih sredstava tj. rukavica i dezinfekciju sprava za vežbanje ili drugih sprava, pre njihove upotrebe.