Obaveštenje: Opštinska uprava opštine Odžaci, Odeljenje za finansije i javne prihode, upućuje građanima opštine Odžaci

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara koji je stupio na snagu 15. decembra 2018. godine , a primenjuje se od 01.januara 2019. godine a u vezi sa naknadom za zaštitu i unapređivanje životne sredine u 2020. godini neće se utvrđivati naknada fizičkim licima po osnovu korišćenja stambenih i poslovnih zgrada, stanova za stanovanje , te shodno tome prestaje obaveza plaćanja iste.

Obaveštavaju se poreski obveznici, pravna lica, fizička lica i preduzetnici da akontacija za plaćanje lokalnih javnih prihoda, poreza na imovinu, lokalne komunalne takse dospeva 14.02.2020. godine.

Ovim putem obaveštavamo poreske obveznike koji imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu, naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine , samodoprinosa od poljoprivrede , lokalnu komunalnu taksu da mogu u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji podneti zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza na rate-reprogram i ostvariti pravo da im se otpiše 50 % kamate na taj dug.

U periodu plaćanja dugovanog poreza na rate poreski obveznik je dužan da redovno izmiruje tekuće obaveze dospele za plaćanje i rate reprograma utvrđene rešenjem Odeljenja za finansije i javne prihode.

Fizička lica – vlasnici nepokretnosti kod kojih je došlo do promena vlasništva nekretnina u obavezi su da podnesu nove poreske prijave u što kraćem roku.

Sve informacije o visini duga i zahtev za odlaganje dugovanog poreza građani mogu dobiti u Opštinskoj upravi opštine Odžaci, Odeljenje za finansije i javne prihode, kancelarija broj 15 ,19 i 20 u vremenu od 07 do 15 časova.