Odeljenje lokalne poreske administracije poziva obveznike da u zakonskom roku prijave nastale obaveze

Odeljenje lokalne poreske administracije Gradske uprave grada Sombora podseća i poziva obveznike koji vode poslovne knjige da su dužni da do 31. marta svake poreske godine podnesu poresku prijavu (PPI1) sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Za imovinu koju stekne, započne ili prestane da koristi u toku godine ili na drugi način nastane ili prestane poreska obaveza, obveznik poreza na imovinu – pravno ili fizičko lice, podnosi poresku prijavu u roku od 30 dana od dana nastanka bilo koje od navedenih promena.

Obveznik komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru, kao i obveznik takse za držanje sredstava za igru dužan je da nadležnom organu (Odeljenje lokalne poreske administracije),  u roku od 15 dana od dana početka korišćenja prava,  predmeta i usluga, podnese prijavu za utvrđivanje takse.

Obavezu da podnesu prijave za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine  imaju imaoci prava na nepokretnosti, odnosno zakupci,  za poslovni prostor koji koriste za obavljanje privredne delatnosti, kao i za korišćenje zemljišta za obavljanje redovne delatnosti privrednih subjekata.  Rok za podnošenje prijava za utvrđivanje naknade je 15 dana od dana nastanka obaveze za utvrđivanje naknade.

Originalno obaveštenje Odeljenja lokalne poreske administracije dostupno je ovde, a potrebni obrasci ovde.

Obrasci se mogu preuzeti i popunjeni predati i na šalteru tri (3) Gradskog uslužnog centra u prizemlju zgrade „Županije“.

Izvor: sombor.rs