Održan sastanak Saveta za migracije

Na sastanku Saveta za migracije, održanom 9. maja 2017. godine, bilo je reči o pitanjima koja se odnose na migrante koji se nalaze na teritoriji Grada i najavi dolaska nove grupe migranata u Sombor.

Sastanak je otvorio zamenik gradonačelnice Antonio Ratković koji je kazao da će Grad preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti kako bi se očuvali bezbednost, red i mir u Somboru. Ratković je naveo da će lokalna samouprava, kao i do sada, sarađivati sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije koji je nadležan za rešavanje svih otvorenih pitanja i problema migranata na području Srbije, samim tim i migranata smeštenih u prihvatnom centru u Somboru.

Prisutni su naglasili i da je Komesarijat za izbeglice, nakon završetka izgradnje objekta za migrante, zvanično preuzeo obavezu da upravlja prihvatnim centrom i shodno tome odgovoran je i odlučuje o svim pitanjima koja se odnose na migrante i funkcionisanje centra.

Tokom sastanka Komesarijat za izbeglice je dostavio informaciju da će u centru za vreme dolaska i prijema novih grupa migranata, osim već prisutnih, biti angažovan dodatni broj osoba Komesarijata za izbeglice, te da će rešiti sva otvorena pitanja i probleme ukoliko ih bude bilo.

Na sastanku je rečeno da se vodi evidencija o migrantima, da će migranti imati identifikacione kartice, te da će se vršiti nadzor nad njihovim kretanjem.
Članovi Saveta za migracije su se saglasili da je potrebno da Policijska uprava Sombor obezbedi prisustvo većeg broja policijskih službenika u gradu i u centru za prihvat migranata.

Članovi Saveta su govorili i o načinu obezbeđenja preventivnih pregleda i zdravstvene zaštite za migrante u slučajevima kada to ne učini nadležna organizacija „Lekari sveta“. U takvim situacijama, dogovoreno je na sastanku, preglede i potrebnu zdravstvenu zaštitu pružiće Dom zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ – navodi se u dopisu Poslova informisanja i odnosa sa javnošću Gradske uprave grada Sombora.