Održana 10. sednica Gradskog veća

Gradsko veće grada Sombora danas je održalo 10. sednicu kojom je predsedavao gradonačelnik Antonio Ratković. Članovi Veća odlučivali su o 16 tačaka dnevnog reda.
Članovi gradskog veća, između ostalog, odobrili su predlog Odluke o komunalnoj miliciji, predlog Odluke o javnim raspravama i predlog Odluke o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Gradu Somboru.
Grad Sombor od 2017. godine sprovodi javne rasprave o određenim propisima koje usvajaju organi javne vlasti. Javne rasprave daju mogućnost građanima da daju svoje predloge i komentare pre usvajanja propisa i da na taj način učestvuju u donošenju bitnih odluka za lokalnu samoupravu. Odlukom o javnim raspravama uređuju se vrste propisa koje donosi Skupština grada Sombora za koje se sprovodi javna rasprava i definišu se način i postupak organizovanja i sprovođenja javne rasprave, kao i propisi za koje se ne sprovodi javna rasprava. Nova Odluka o javnim raspravama donosi se kako bi se usaglasila sa Statutom grada Sombora, pre svega u definisanju trajanja javne rasprave najmanje 15 dana od objavljivanja javnog poziva.
Odlukom o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u gradu Somboru se definiše delokrug rada, a to je razmatranje pitanja ostvarivanja, zaštite i unapređivanja nacionalne ravnopravnosti, sastav, izbor članova i način rada Saveta.
Predstavnike u savetu za međunacionalne odnose mogu imati pripadnici srpskog naroda i nacionalnih manjina sa više od 1% učešća u ukupnom stanovništvu jedinice lokalne samouprave. Na osnovu poslednjeg popisa stanovništva iz 2011 godine, pravo na člana u Savetu ispunjavaju nacionalne zajednice Srba 63,29%, Mađara 11,49%, Hrvata 8,23%, Bunjevaca 2,40% i Roma 1,18%.