Održana 101. sednica Gradskog veća

Gradsko veće je na 101. sednici,  održanoj 29. januara 2018. godine, dalo saglasnost na odluku Nadzornog odbora JKP „Čistoća“ o povećanju cena usluga iznošenja smeća u gradu i somborskim selima.

Novi cenovnik JKP „Čistoća“ će primenjivati od 1. februara 2018. godine, a cene će biti veće za tri odsto u odnosu na dosadašnje.

JKP „Čistoća“ cene usluga iznošenja smeća nije menjala od septembra 2015. godine.

Gradsko veće je donelo i Predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Sombora za 2018. godinu i zadužilo Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine da isti prosledi Ministarstvu zaštite životne sredine  radi pribavljanja  saglasnosti. Nakon dobijanja saglasnosti,  Program će biti objavljen u „Službenom listu grada Sombora“.

U Predlogu programa navodi se da će se sredstva koristiti namenski za finansiranje obaveza lokalne samouprave, utvrđenih zakonima u oblasti zaštite životne sredine – podsticajnih, preventivnih i sanacionih programa i projekata, programa i projekata praćenja stanja životne sredine, programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara i drugih aktivnosti od značaja za zaštitu životne sredine.

Za sprovođenje Programa u budžetu grada Sombora u okviru Budžetskog fonda za  zaštitu životne sredine grada  Sombora za 2018. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 3.500.000,00 dinara.

Veće je dalo saglasnost na sufinansiranje Pilot-projekta „Obrazovni krug“ čiji je cilj  učenje  srpskog i francuskog jezika i kulture kroz projektne aktivnosti, vršnjačko učenje i direktno vođenu komunikaciju između učenika korišćenjem elektronskih alata.

Inicijatori projekta su RTS i Savez atletskih talenata Srbije i podržava Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Vlade Republike Srbije, a lokalna samouprava će  „Obrazovni krug“ sufinansirati sa 200.000,00 dinara.

Projekat će se odvijati između gradova Francuske i gradova Srbije (Beograd, Valjevo, Zaječar, Sombor i Rekovac), a realizacija projekta bi trebalo da počne prvog marta 2018. godine.

Na 101. sednici, Gradsko veće je donelo Pravilnik o osnivanju radnih tela i utvrđivanju visine naknade za rad članova radnih tela koje obrazuje gradonačelnik, Gradsko veće i načelnik Gradske uprave grada Sombora.

Veće je odlučilo i o davanju službenosti prolaza EPS-u, ogranak „Elektrodistribucija Sombor“.

Izvor: sombor.rs