Održana 141. sednica gradskog veća grada Sombora

Danas je održana 141. sednica Gradskog veća grada Sombora kojoj  je predsedavala gradonačelnica Dušanka Golubović. Članovi Gradskog veća razmotrili su i usvojili predlog rešenja o imenovanju članova gradskog saveta roditelja za školsku 2018/2019 godinu. Predlog rešenja o utvrđivanju prosečnih cena  kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2019. godinu na teritoriji grada Sombora. Na teritoriji grada određeno je sedam (7) zona za utvrđivanje poreza na imovinu jedinstveno za naselja (grad, selo), prema komunalnoj opremljenosti i opremljenosti javnim objektima, saobraćajnoj povezanosti sa centralnim delovima Grada Sombora, odnosno sa radnim zonama i dugim sadržajima u naselju, i to: prva A zona, prva B zona, prva C zona, druga zona, treća zona, četvrta zona i peta zona, a prva A zona određena je kao najopremljenija.

Gradski većnici su na današnjoj 141. sednici usvojili informaciju u vezi pisma o namerama Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d. D. Leskovška cesta 2 a, 8270 Krško, Slovenija. Ovo preduzeće obratilo se gradu Somboru sa Pismom o namerama a u vezi  Projekta  koji se odnosi na razvoj, izgradnju i eksploataciju Centra za upravljanje mešovitim otpadom na lokaciji postojeće deponije „Rančevo“.

Naime u Republici  Srbiji  je pred usvajanjem nova Strategija upravljanja otpadom i plan je da se  broj regionalnih deponija na teritoriji Vojvodine redukuje  sa 9 na 6. Kako bi naš region bio obuhvaćen novom državnom organizacijom trebalo bi raditi na otvaranju Regionalnog centra za sakupljanje, sortiranje i preradu otpada, a kako su za to potrebna ogromna sredstva grad razmišlja o javno privatnom partnerstvu. U pismu o namerama je navedeno da će najviše do 1/3 otpada biti odlagan na deponiju, a da će se 2/3 iskorišćavati u reciklaži, kondicioniranju zemljišta (kompost) ili u energetske svrhe. Ovakav odnos a priori, Sombor stavlja u povoljniji položaj u odnosu na regione koji preferiraju ili grade regionalne deponije klasičnog tipa . Tehnološki, Regionalni centar može da prihvati i veći broj opština, čime bi  se uvećali prihodi zajedničkog preduzeća. Sam projekat omogućava sveobuhvatno upravljanje svih vrsti otpada koje se pojavljuju na teritoriji, uključujući i posebne tokove. Preduzeće „Kostak“ je priznati privredni subjekt Slovenije, koji objedinjava više oblasti privrede, a mogućnosti projektovanja, konsaltinga i izvođenja komunalnih i privrednih objekata dokazali su u tržišnim uslovima i u zemlji koja ima visoke standarde u ekologiji i zaštiti životne sredine, Ako se tome doda da obrađuju skoro 90 % komunalnog otpada u Sloveniji, može se smatrati da su ozbiljan partner.

Članovi veća usvojili su i odluku o četvrtim izmenama i dopunama odluke o ceni vode, odvođenja  i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka. S obzirom da je u naseljenom mestu Stapar, izvršena ugradnja vodomera, samim tim su se stekli uslovi da se ubuduće obračun utrošene vode, kao i fakturisanje vrši u skladu sa Odlukom o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka, koje primenjuje JKP „Vodokanal“ Sombor.