Održana 21. sednica opštinskog veća opštine apatin

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sednice, prešlo se na drugu tačku. U njoj je direktor JP za upravljanje putevima Milan Pavković informisao  prisutne o tome šta je sve do sada urađeno u procesu izgradnje skladišta za biomasu u prvoj fazi, a šta je u planu da se uradi u drugoj fazi.

U trećoj tački su članovi Veća informisani o početnoj visini zakupa za komplekse biomase u Prigrevici. Već  u četvrtoj tački usvojen je predlog teksta oglasa za davanje u zakup kompleksa skladišta biomase u Prigrevici. Tekst je obavezujući u smislu da onaj ko uzme u zakup je dužan da investira u radove u drugoj fazi izgradnje skladišta.

Petom tačkom usvojen je predlog rešenja o utvrđivanju početne visine cene parcele 4683 k.o. Prigrevica. Procenu same cene vršila je, po Zakonu, Uprava prihoda. U sledećoj tački je usvojeno Rešenje o raspisivanju javnog Oglasa za otuđenje parcele iz prethodne tačke. Tekst oglasa je obavezujući u smislu da će neispunjenje obaveza iz njega imati za posledicu raskidanje ugovora.

U sedmoj tački dnevnog reda usvojen je predlog odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u Prigrevici, srpskoj Pravoslavnoj crkvenoj opštini Apatin, radi izgradnje crkve.