Održana 21.sednica Skupštine opštine Odžaci

U petak, 29. marta 2019.godine u skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci, sa početkom u 12,00 časova održana je 21. sednica Skupštine opštine Odžaci.

Na sednici su doneta sledeća akta:

-Odluka o rebalansu budžeta opštine Odžaci za 2019. godinu.

Motiv i najvažniji razlog za ovaj rebalans budžeta je u odluci Uprave za kapitalna ulaganja za odobravanje sredstava za rekonstrukciju postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Karavukovu u iznosu od 36.413.764,00 i obezbeđivanju sopstvenog učešća budžeta opštine Odžaci u iznosu od 21.550.000,00 dinara.

Republika Srbija je krajem 2018 godine odobrila opštini Odžaci tekući transfer u iznosu od 15.000.000,00 dinara koji nije raspoređen Odlukom o budžetu za 2019. godinu jer u vreme izrade odluke nije bio poznat.

Ovim rebalansom je obezbeđeno i sopstveno učešće za sprovođenje mera Populacione politike u iznosu od 2.163.645,12 dinara. Od Republike se očekuje namenski transfer za sprovođenje mera u iznosu od 10.545.922,38 dinara. Ukoliko se odobre sredstva za iznos republičkih sredstava će se uvećati planirane pozicije na osnovu člana 5. Zakona o budžetskom sistemu. U postupku izrade Odluke o budžetu za 2019. godinu nisu bili poznati kriterijumi ovog Konkursa.

Izvršene su i druge neophodne korekcije Odluke.

-Odluka o određivanju i davanju naziva ulicama i zaseocima.

Razlozi za donošenje ove Odluke su u tome što je članom 10. Uredbe o adresnom registru predviđeno da se za ulicu za koju nije utvrđen naziv, a koja je formirana na terenu izgradnjom više od deset objekata na parnoj ili neparnoj strani, Republički geodetski zavod obrati jedinici lokalne samouprave zahtevom da se utvrdi naziv ulice, te je u skladu sa tim, Služba dostavila elaborate uličnog sistema za naseljena mesta na teritoriji opštine Odžaci sa predlogom za imenovanje ulica.

-Odluka o razmeni nepokretnosti neposrednom pogodbom.

Zakonom o javnoj svojini propisano je da o pribavljanju stvari i raspolaganju stvarima u svojini jedinice lokalne samouprave pod uslovom propisanim Zakonom odlučuje organ jedinice lokalne samouprave određen u skladu sa zakonom i statutom jedinice lokalne samouprave. Na parceli koja se pribavlja putem ove Odluke izgrađena je zgrada zdravstva i zgrada u funkciji ostalog obrazovanja Dečiji vrtić „Poletarac“ , a s obzirom da su izgrađeni bez dozvole nakon pribavljanja parcele, pokrenuće se postupak ozakonjenja i upisa navedenih objekata u javnu svojinu.

-Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Vuk Karadžić“ Deronje.

Osnovna škola „Vuk Karadžić“ Deronje je Skupštini opštine podnela zahtev za razrešenje i imenovanje člana školskog odbora, iz redova zaposlenih Đurišić Miljojke, odnosno Gojić Marije.

Rešenje o razrešenju zamenika direktora Doma zdravlja Odžaci i

Rešenje o imenovanju zamenika direktora Doma zdravlja Odžaci.

Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose je uvidom u kompletnu dokumentaciju za izbor zamenika direktora Doma zdravlja Odžaci ustanovila da su ispunjeni svi zakonski uslovi iz oglasa za izbor zamenika direktora i predložila Skupštini opštine da donese Rešenje o imenovanju Božanić dr Dušana za zamenika direktora Doma zdravlja Odžaci.

Rešenje o razrešenju direktora Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“ i

Rešenje o imenovanju direktora Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“.

Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose je uvidom u kompletnu dokumentaciju za izbor direktora Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“ ustanovila da su ispunjeni svi zakonski uslovi iz oglasa za izbor direktora i predložila Skupštini opštine da donese Rešenje o imenovanju Stanković Miroslava za direktora Javne ustanove „Sportski centar Odžaci“.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu i finansijskog izveštaja za 2018. godinu Turističke organizacije opštine Odžaci.

Zaključak o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije opštine Odžaci.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o poslovanju PU „Poletarac“ Odžaci za kalendarsku 2018. godinu sa finansijskim izveštajem.

Zaključak o usvajanju Izveštaja o radu opštinskog Štaba za vanredne situacije opštine Odžaci u 2018. godini.

Zaključak o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2018. godinu JKP „Usluga“ Odžaci.

Izvor: odzaci.rs