Održana 28. sednica Skupštine opštine Odžaci

28.sednica Skupštine opštine Odžaci održana je u petak, 18.oktobra 2019. godine u skupštinskoj sali Sportskog centra Odžaci, sa početkom u 12,00 časova.
Sednicom je predsedavao predsednik Skupštine Goran Đaković, a na sednici su doneta sledeća akta:

-Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu;

-Odluka o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku,
koja je doneta radi usklađivanja sa pozitivnim zakonskim propisima, prvenstveno sa Zakonom o finansijskoj podršci detetu i učeniku koji je donet 2018. godine kao i Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Sobzirom da postoji potreba da se detaljno reguliše pitanje „naknade i regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi“Poletarac“ Odžaci, koji su ranije bili regulisani Odlukom o pokriću troškova boravka dece trećeg i četvrtog reda rođenja od 2014. godine, gde nije bilo precizno regulisano koja deca i koje porodice imaju pravo a koja ne, nova Odluka o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku nudi bolja i preciznija rešenja i šira prava za ovu kategoriju, gde se nedvosmileno može zaključiti da je učinjen napredak u unapređivanju socijalnog položaja deteta i učenika.Dalje, novom Odlukom o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku precizno je regulisana regulativa i ostvarivanje prava u kategoriji „prevoz učenika srednjih škola“ kao i kategorija koja se odnosi na „Refundacija odnosno regresiranje troškova smeštaja učenika srednjih škola“. Iz navedenog, prozilazi i Donošenje novog Pravilnika o osnovnoj i dodatnoj podršci detetu i učeniku kojim će se ova materija još detaljnije urediti i precizirati i utvrditi postupak za ostvarivanje prava i potrebna dokumentacija;

-Odluka o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Odžaci;

-Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci;

-Rešenje o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Nikola Tesla“ Bački Brestovac;

-Rešenje o razrešenju i imenovanju članova Školskog odbora Tehničke škole u Odžacima;

-Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Usluga“ Odžaci za 2019. godinu;

Zaključak o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci: nakon izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: broj: 129/07, 83/14-dr.zakon, 101/16- dr.zakon i 47/18) od 20. 06.2018. godine, jedinice lokalne samouprave su bile u obavezi da usklade svoje statute. Opština Odžaci je usvojila Statut opštine Odžaci na 20. sednici Skupštine opštine. Kako se pojedine odredbe Statuta odnose i na rad i organizaciju javnih preduzeća potrebno je izvršiti izmenu i dopunu Odluke o usklađivanju Osnivačkog akta Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci. Ova Odluka je usvojena na 26. sendici Skupštine opštine i iziskuje potrebu da se Statut Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci izmeni odnosno dopuni i na taj način uskladi sa istom. Iz tih razloga Nadzoni odbor je uputio Izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Usluga“ Odžaci, Skupštini na davanje saglasnosti.

Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP „Brestkom“ Bački Brestovac za 2019. godinu.