Planirane aktivnosti Centra za socijalni rad opštine Odžaci u 2019. godini

U cilju unapređenja položaja dece i mladih, posebno onih bez roditeljskog staranja, u saradnji sa osnovnim i srednjim školama, Centar za socijalni rad opštine Odžaci, organizovaće radionice i predavanja na temu sprečavanje vršnjačkog nasilja i razvijanja duha solidarnosti i humanosti. Za unapređenje položaja odraslih i starih osoba, putem medija, te izradom brošura, promovisaćemo usluge porodičnog smeštaja za odrasla lica , te organizovati obuku potencijalnih pružalaca te usluge i raditi na razvijanju mreže podrške kako bi stariji sugrađani ostali u svom okruženju.
Kroz akciju otvorena vrata, Centar će tokom godine, u saradnji sa Mesnim zajednicama, obići sva naseljena mesta opštine Odžaci kako bi građane upoznali sa pravima i uslugama iz oblasti socijalne zaštite, i omogućili im da u svom mestu podnesu zahteve za ostvarivanje prava na materijalnu podršku ili neki vid usluge.
U rešavanju egzistencijalnih problema naših korisnika, pojačaćemo saradnju sa Nacionalnom službom u cilju iznalaženja mogućnosti za radnom aktivacijom, obukama i programima za nezaposlene. U cilju smanjivanja slučajeva poremećenih porodičnih odnosa, koji svakako uslovljavaju nasilje u porodici i povećavaju rizik za izmeštanje dece iz svojih porodica, Centar će u saradnji sa mesnim kancelarijama organizovati radionice koje bi imale zadatak podizanja svesti i aktivizma kod građana, korisnika novčane pomoći, kako bi izašli iz sistema socijalne zaštite i uz podršku Centra iznašli način za sopstveno radno angažovanje, čime bi porodica ojačala materijalni status, a time bi se stvorila mogućnost za prevazilaženje mnogih problema.