Plovna kosačica radi na kanalu između Odžaka i Karavukova

Nakon porasta nivoa Dunava i poboljšanja hidroloških uslova otvorena je vodozahvatna ustava Bezdan na Dunavu, nakon čega je došlo do povećanja dotoka sveže vode u kanale Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav u Bačkoj. Vodena vegetacija, koja se u prethodnom periodu razvila na kanalima Hidrosistema DTD, se sada zbog povećanog proticaja vode pomera nizvodno i dolazi do njenog nagomilavanja na širim deonicama.

Kako bi se sprečio eventualni pomor ribe, Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” je uputilo plovnu kosačicu na lokaciju između Odžaka i Karavukova, na kojoj je trenutno velika koncentracija vegetacije. Na ovoj deonici kanala Odžaci-Sombor, na dužini od 3 kilometra, analiza je pokazala da je nivo kiseonika ispod uobičajenog.

Plovne kosačice svojim radom omogućuju proticaj vode u letnjim mesecima kada dolazi do porasta drezge, vodenog orašca, sočivice i druge vodene vegetacije. Uklanjanjem ovih biljki obezbeđuje se i dobar ekološki status vode u kanalima, navode iz “Voda Vojvodine”.

Kako se ističe u saopštenju, rast i razmožavanje ovakvih vrsta su u direktnoj vezi sa stajaćom vodom, visokim temperaturama i sadržajem azotnih i fosfornih materija koje u vodu dospevaju spiranjem sa poljoprivrednog zemljišta. Takođe, usled ove pojave dolazi do nedostatka svetlosti ispod površine, zbog čega se ne stvara kiseonik nego ugljen monoksid, koji dodatno narušava kvalitet vode.

Izvor: Radio Odžaci