Potpisan Ugovor o realizaciji projekta obnove i unapređenja Projekta sanacije objekta Tehničke škole u Opštini Odžaci

Vlada Republike Srbije je Programom obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite koji je donela u toku 2016.godine predvidela da:

-investitorska prava, u ime i za račun Republike Srbije, za realizaciju projekata koji se odnose na objekte koji su u svojini Republike Srbije, do pravnosnažnosti upotrebne dozvole, vrši jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi objekat javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite i sporta;

– se sredstva za realizaciju Programa obezbeđuju iz međunarodne razvojne pomoći, finansijskih i nefinansijskih donacija i kredita, kao i iz budžeta Republike Srbije u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta i budžeta jedinica lokalne samouprave;

– je nosilac realizacije programa jedinica lokalne samouprave, koja, po dobijanju obaveštenja od Kancelarije da su obezbeđena potrebna finansijska sredstva za realizaciju projekta pokreće, sprovodi postupak javne nabavke i zaključuje ugovor sa izvođačem radova uz potpis Kancelarije kao koordinatora;

– u slučaju kada obezbedi potrebna finansijska sredstva, projektnu dokumentaciju za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta može obezbediti i Kancelarija, uz saglasnost podnosioca zahteva čiji je projekat odobren za sprovođenje;

jedinica lokalne samouprave dostavlja Kancelariji radi plaćanja potpisan i overen zahtev za plaćanje sa dokumentacijom o realizaciji ugovora o javnoj nabavci;
Kancelarija vrši plaćanje na račun Izvođača radova, odnosno dobavljača odnosno pružaoca usluga, u skladu sa ugovorom o javnoj nabavci.
U skladu sa Programom pripremljen je Projekat sanacije objekta Tehničke škole u Odžacima, čija je projektna vrednost 88.898.004,75 dinara (osamdesetosam miliona osamstodevedesetosam hiljada četiri dinara i sedamdesetpet para) bez pdv-a i čiju realizaciju sprovodi Opština Odžaci na čijoj teritoriji se vrši realizacija projekta sa obračunatim pdv-om.

Na osnovu pomenutog Programa, Predsednica opštine Odžaci je danas potpisala Ugovor čiji je predmet uređivanje međusobnih prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa prenosom i korišćenjem sredstava za realizaciju projekta obnove i unapređenja Projekta sanacije objekta Tehničke škole u Opštini Odžaci.

Izvor: odžaci.rs