Predsednica opštine Odžaci danas je raspisala Oglas za regresiranje dela troškova prevoza studenata u međumesnom saobraćaju za nastavnu 2019/2020 godinu

Uslovi potrebni za ostvarivanje prava:

 1. Da ima prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,
 2. Da svakodnevno putuju na međugradskoj, međumesnoj relaciji od mesta stanovanja do mesta ustanove visokog obrazovanja (da nisu korisnici usluge domskog smeštaja i da ne stanuju u privatnom smeštaju),
 3. Da se školuju na teret budžeta,
 4. Da prvi put upisuju godinu studija,
 5. Da nisu korisnici studentskih stipendija i kredita od nadležnih ministarstava, Vlade Republike Srbije, nadležnih pokrajinskih organa APV, lokalnih samouprava, Republičkog fonda za razvoj naučnog i umetničkog podmlatka, Fonda za stipendiranje darovitih studenata Univerziteta u Novom Sadu i drugih institucija, fondova i fondacija.

Uz zahtev za priznavanje prava na regresiranje putnih troškova studenti prilažu i:

 1. Fotokopiju očitane lične karte;
 2. Fotokopiju indeksa ( prva, druga strana i strana na kojoj je upisan poslednji semestar);
 3. Uverenje sa fakulteta – dokaz da se školuje na teret budžeta , da prvi put upisuje određenu godinu studija i da nije korisnik studentskih stipendija i kredita;
 4. Uverenje službe studentskih domova da ne koriste usluge smeštaja;
 5. Izjavu da svakodnevno putuje od mesta stanovanja do ustanove visokog obrazovanja;
 6. Overenu izjavu o zajedničkom domaćinstvu i
 7. Fotokopiju tekućeg računa.

Oglas je otvoren od 13.11.2019 do 26.11.2019 godine.

Podnošenje i prijem dokumentacije počinje 13.11.2019.godine.
Zahtevi se predaju na šalteru broj 6. Uslužnog centra Opštinske uprave opštine Odžaci.
Neblagovremeni i nepotpuni zahtevi, neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije obratiti se na broj telefona 025/466-032.