Raspisan javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana Roma grada Sombora u 2019. godini

Javni poziv za dodelu sredstava za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) Roma grada Sombora u 2019. godini, raspisan je danas i predloge projekata udruženja građana mogu podnositi narednih 15 dana.

Predloge projekata mogu podnositi udruženja građana koja se bave unapređenjem položaja Roma i Romkinja, koja imaju sedište na području grada Sombora i ispunjavaju druge uslove precizirane Javnim pozivom.

Predlozi projekata mogu se odnositi na jednu od mera LAP-a Roma koje će se finansirati ovim javnim pozivom, odnosno projekti se mogu odnositi na podršku i uključivanje Roma u obrazovni sistem, materijalnu podršku učenicima romske nacionalnosti, organizovanje seminara koji imaju za cilj jačanje svesti o značaju obrazovanja.

Predlozi projekata mogu se odnositi na povećanje nivoa znanja o značaju zdravlja i preventivne kontrole i obezbeđivanje materijalne podrške najugroženijim romskim porodicama.

Predlozi projekata podnose se u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti, preporučenom pošiljkom na adresu: Gradska uprava grada Sombora, Trg cara Uroša 1, 25000 Sombor ili lično u Gradskom uslužnom centru (prizemlje zgrade Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalter 11 ili 12, sa naznakom „Za konkurs za realizaciju LAP-a Roma u 2019. godini – ne otvarati“.

 

 

https://www.sombor.rs/informacije/javni-pozivi/odluka-o-raspisivanju-javnog-poziva-za-dodelu-sredstava-za-realizaciju-lap-a-roma-grada-sombora-u-2019-godini/

Preuzeto: sombor.rs