Reuma – ima li leka?

Reumatske bolesti se pojavljuju u sve većem broju, a Srbija na žalost na ovom polju ne zaostaje za svetom. Ove bolesti najteže pogađaju ljude u zreloj životnoj dobi, ali nisu retke i kod dece. Progresivne u svom toku, vremenom prouzrokuju sve veća oštećenja organa za kretanje. Mogu dovesti do invalidnosti, te bitno utiču na radnu sposobnost, kao i na kvalitet života. Uzrok i mehanizam nastanka reumatskih bolesti uglavnom nije poznat, a jedinstvena klasifikacija reumatskih bolesti ne postoji. 

Najvažnije reumatske bolesti

  • Zapaljenjske reumatske bolesti – reumatska groznica, reumatoidni artritis, sistemske bolesti vezivnog tkiva (lupus, sistemska skleroza, vaskulitisi), metaboličke artropatije (giht, druge bolesti deponovanja kristala, osteoporoza), infekcijski artritisi
  • Degenerativne reumatske bolesti kičmenog stuba i perifernih zglobova
  • Vanzglobni (mekotkivni) reumatizam
  • Retke reumatske bolesti
  • Reumatski sindromi u drugim bolestima (u bolestima pluća, krvi, endokrinog, gastrointestinalnog i kardiovaskularnog sistema).

U savremenoj reumatološkoj praksi najčešći su degenerativni reumatizam – u narodu poznat kao „okoštavanje“ i vanzglobni reumatizam (oko 90% pacijenata), pa ćemo nešto više kazati o ovim reumatskim bolestima.

Degenerativna reumatska oboljenja

Artroze se najčešće lokalizuju na zglobovima šaka, velikim nosećim zglobovima donjih ekstremiteta i pokretnim segmentima kičmenog stuba. Imaju laganu, ali progresivnu evoluciju, u toku koje može doći do značajnih funkcionalnih oštećenja, pogotovu na zglobu kolena i kuka.

Osnova ovih oboljenja su promene u zglobnoj hrskavici koje vode njenom progresivnom gubitku, sa reaktivnim promenama – zadebljavanjem okolne kosti. Klinički se odlikuju postepenim razvojem bola u zglobu, ukočenošću, uvećanjem zgloba i ograničenom pokretljivošću.

Učestalost artroza

Učestalost artroza je relativno mala pre 50. godine starosti i raste sa starenjem. Više od 80% stanovništva preko 55g starosti ima radiološke znake okoštavanja, a preko 10-30% bolesnika sa radiološkim znacima ima značajan bol i poremećaj funkcije zgloba.

Lečenje

Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) su najčešče primenjivani savremenoj reumatološkoj praksi. Njihovim delovanjem se smanjuju bol i otok, ali se ne može značajno uticati na tok bolesti. U primeni je veliki broj lekova iz ove grupe, sa sličnom efikasnošću, ali sa različitim neželjenim efektima. Pri dugoj upotrebi NSAIL, posebno kod osoba starijih od 65 godina, postoji rizik od gastrointestinalnih štetnih efekata. Kako je pojava gastroinestinalne nepodnošljivosti dosta česta, ovi se lekovi obično uzimaju posle obroka, a po mogućnosti uz gastrointestinalne protektore. Vekovima empirijski korišćena, a u poslednje vreme sve više ispitivana i primenjivana na naučnoj osnovi, balneoterapija je izborila svoje mesto među brojnim merama u lečenju i rehabilitaciji bolesnika sa reumatskim bolestima. Od mineralnih voda se primenjuju sulfidne, natrijum-hloridne i radonove vode, sa temperaturom kupke 36-37oC i sa trajanjem procedure 10-15 min. Pri tome je neophodan individualni program lečenja, zavisno od stadijuma i lokalizacije bolesti, opšteg stanja organizma, etapnost u lečenju. Prethodna medikamentna terapija uz balneoterapiju daje najbolje rezultate u lečenju. U poslednje vreme se sve više pažnje poklanja novoj klasi NSAIL, podjenako efikasnih kao i prethodni, ali znatno sigurnijih i sa manje neželjenih gastričnih efekata. To su takozvani selektivni COX2 inhibitori. Selektivna inhibicija patološkog COX2 izoenzima (odgovornog za produkciju prostanglandina u patološkim stanjima zapaljenja), uz očuvanje funkcionalne aktivnosti COX1 izoenzima neophodnog za normalno stvaranje gastroprotektivnih prostanglandina, čini se idealnim rešenjem u lečenju mišićnoskeletnih oboljenja. Jedan od dosta korišćenih, pretežno selektivnih (semiselektivnih) NSAIL je i nimesulid, lek sa znatno manjom učestalošću gastrointestinalnih komplikacija, a sa očuvanim „dobrim efektima“ u smislu smanjenja bola, otoka i zapaljenja. Kod ovog leka je odnos „cena-kvalitet“ dosta dobar, tako da se izborio za visoko mesto u gotovo svim farmakopejama.

Preuzeto: Stetoskop.info