Saopštenje za javnost i poziv za podnošenje predloga Godišnjeg programa organizacijama u oblasti sporta za 2020. godinu

Sportski odbor za opštinu Kula Sportskog saveza Srbije formiran na osnovu Rešenja Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije, br. 66-00-170/2019-03 od dana 30.07.2019. godine, Vas obaveštava da je potrebno da sportske organizacije sa teritorije opštine Kula dostave svoje godišnje programe za 2020. godinu.

Programi moraju biti dostavljeni zaključno do 22. novembra 2019. godine na propisanim obrascima, čitko i detaljno popunjeni. Sportske organizacije koje ne dostave svoj program do navedenog roka neće ući u razmatranje o dodeli sredstava za 2020. godinu.

 Organizacije u oblasti sporta dužne su se pridržavati sledećih zakonskih odredaba:

Nosilac programa mora da:

 1. bude upisan u odgovarajući registar u skladu sa zakonom; da ima usaglašen statut sa Zakonom o sportu;
 2. isključivo ili pretežno posluje na nedobitnoj (neprofitnoj) osnovi, ako Zakonomo sportu nije drukčije određeno;
 3. da ima sedište na teritoriji opštine Kula;
 4. da je direktno odgovoran za realizaciju programa;
 5. da je prethodno obavljao delatnost u oblasti sporta najmanje godinu dana;
 6. da je sa uspehom realizovao prethodno odobrene programe;
 7. da ispunjava uslove za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti koje su u vezisa predlogom programa u skladu sa Zakonom o sportu;
 8. raspolaže kapacitetima za realizaciju programa;
 9. bude član (neposredni ili posredni) onog nacionalnog granskog sportskog savezapreko koga se ostvaruje opšti interes u određenoj grani sporta u skladu sa Pravilnikom o nadležnim nacionalnim sportskim savezima za sportske grane i oblasti sporta u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 95/16 i 45/18).

Nosilac programa ne može da:

 1. bude u postupku likvidacije, stečaja i pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti;
 2. ima blokadu poslovnog računa u trenutku zaključenja ugovora o realizaciji programa i prebacivanja budžetskih sredstava na poslovni račun,poreske dugove ili dugove prema organizacijama socijalnog osiguranja;
 3. bude u poslednje dvegodine pravnosnažnom odlukom kažnjen za prekršaj ili privredni prestup u vezi sa svojim finansijskim poslovanjem, korišćenjem imovine, radu sa decom i sprečavanjem negativnih pojavau sportu.

Nosilac programa ne sme da:

 1. bude u konfliktu interesa;
 2. namerno ili s krajnjom nepažnjom lažno prikaže podatke tražene u obrascima za podnošenje programa ili ako je propustio da da sve potrebne informacije;

Na osnovu prethodnih iskustava  iz dostavljenih programa za 2019. godinu, upozoravamo sportske organizacije da:

 1. u finansijsku tabelu navedu samo onaj iznos koji potražuju od opštine Kula i to sa pojedinačnim stavkama i ukupnim iznosom na kraju tabele;
 2. u tekstualnom delu navedu konkretne aktivnosti programa (npr. koje takmičenje, gde i kada se održava, rang takmičenja, uzrasnu kategoriju učesnika, trenažni proces, broj učesnika (sportista, stručnog osoblja i sl.);
 3. da nakon rešenja opštine o dodeli sredstava usklade finansijski deo programa sa iznosom dodeljenih sredstava, odnosno da pre potpisivanja ugovora dostave revidiran program.

Ovde možete preuzeti obrazac za Predlog Godišnjeg programa za 2020. godinu

Ovde možete pogledati raspodelu sredstava sportskim organizacijama sa teritorije opštine Kula za 2019. godinu 

Izvor: kula.rs