Sprečavanje uzurpacije državnog zemljišta

Polazeći od Zakona o poljoprivrednom zemljištu, Skupština grada Sombora donela je Odluku o skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini Republike, odnosno Grada Sombora, a koje se nalazi na teritoriji Grada Sombora ( „Službeni list grada Sombora“ broj 11/2016 i 12/2016).

Gradskom Odlukom preciziran je način postupanja saglasno članu 62. stav 6. i 7. Zakona o poljoprivrednom zemljištu koji propisuje: „Ako poljoprivredni inspektor zapisnikom utvrdi da nepoznato lice koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova nadležni organ jedinice lokalne samouprave donosi odluku o skidanju useva.

Skidanje i prodaju useva nadležni organ jedinice lokalne samouprave vrši na teret lica koje koristi poljoprivredno zemljište u državnoj svojini bez pravnog osnova, a ako se radi o nepoznatom licu na teret jedinice lokalne samouprave. Sredstva ostvarena od prodaje skinutog useva, po odbitku troškova skidanja useva, raspoređuju se u skladu sa članom 71. ovog zakona.“

Saglasno navedenom, Grad Sombor je i u proizvodnoj 2019/2020 godini nastavio sa doslednom primenom propisa i pristupio skidanju useva sa poljoprivrednog zemljišta koje je u javnoj svojini Republike Srbije, odnosno Grada Sombora, a korišćeno je bez pravnog osnova odnosno nije utvrđeno ko je uzurpator istog.

Prvo skidanje useva u ovoj proizvodnoj godini izvršeno je sa dela katastarske parcele br. 3865/2, K.O. Čonoplja, a skidan je usev ječma. Skidanje useva sprovelo je Odeljenje za poljoprivredu i zaštitu životne sredine u saradnji sa Poljočuvarskom službom grada Sombora.

Nakon prodaje skinutog useva, sredstva ostvarena prodajom istog raspodeliće se tako da 30% predstavlja prihod budžeta Republike Srbije, 30% prihod je budžeta Autonomne pokrajine, a 40% prihod je budžeta Grada Sombora.