Usvojeni izveštaji o poslovanja javnih preduzeća u Apatinu

Nakon usvajanja zapisnika sa 15. sednice opštinskog veća, prešlo se na razmatranje izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti za period 1. januar – 31. decembar 2016. godine iz programa poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač opština Apatin i to JKP Naš dom, JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam i JP za upravljanje putničkim pristanom i Marinom Apatin.

Po ovoj tački dnevnog reda Direktor JP za upravljanje putevima, planiranje i urbanizam Milan Pavković, po pitanju skladišta biomase, je rekao da u tu svrhu ostaje postojeći kontejner i da je potrebno 10-15 ljudi za normalno funkcionisanje. Takođe je dogovoreno da se u konsultaciji sa Predsednikom opštine Apatin Milanom Škrbićem pošalje dopis sekretarijatu radi daljih postupanja, a naš projekat će poslužiti kao primer za još četiti slična projekta na teritoriji Srbije.

Treća tačka dnevnog reda je bila isplata naknada radi vansudskog poravnanja usled napada napuštenih životinja na teritoriji opštine Apatin. Izvestilac po ovoj tački dnevnog reda je bio Miro Nerlović.

Postoji 14 zahteva ukupno, od kojih su 2 odbijena, a radilo se o napadima mački. Takođe je rečeno da u oblastima Pivarske ulice i u okolini Doma starih postoji povećana opasnost od napada napuštenih životinja što je zaključeno na osnovu podnetih prijava.

Sve tri tačke dnevnog reda su jednoglasno usvojene od strane Opštinskog veća – navodi se u dopisu.