Zakazana 60. sednica Opštinskog veća

Sednica Opštinskog veća opštine Odžaci zakazana je za četvrtak, 20. decembar 2018. godine. Sednica će se održati u sali Opštinskog veća, sa početkom u 13,00 časova.

D N E V N I   R E D

 1. Nacrt Odluke o budžetu opštine Odžaci za 2019. godinu,
 2. Nacrt Odluke o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Odžaci,
 3. Nacrt Odluke o određivanju i davanju naziva ulicama i zaseocima,
 4. Nacrt Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 5. Nacrt Odluke o naknadama za usluge koje Opštinska uprava vrši drugim licima,
 6. Nacrt Odluke o opštinskim administrativnim taksama,
 7. Nacrt Odluke o uslovima i načinu držanja pasa i mačaka na teritoriji opštine Odžaci,
 8. Nacrt Odluke o razvrstavanju neizgrađenog građevinskog zemljišta na teritoriji opštine Odžaci u svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2019. godinu,
 9. Nacrt Kadrovskog plana u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu opštine Odžaci za 2019. godinu,
 10. Predlog Rešenja o usvajanju prigovora Slobodana i Mirjane Vidanović iz Odžaka,
 11. Predlog Rešenja o dodeli sredstava za sufinansiranje troškova prevoza Kulturno umetničkih društava i ostalih udruženja u oblasti kulture,
 12. Razmatranje Plana rada opštinskog Štaba za vanredne situacije za 2019. godinu,
 13. Predlog Zaključka za otpis nenaplativih potraživanja po osnovu zakupa,
 14. Razmatranje žalbe studenta deficitarne struke, Rančić Tijane,
 15. Predlog Zaključka za finansiranje manifestacija i jubileja.

Izvor: odžaci.rs