Završena 25. sednica opštine Apatin

U velikoj sali SO održana je 25. po redu sednica Skupštine opštine Apatin. Nakon što je utvrđeno prisustvo od ukupno 25 odbornika, ustanovljeno je da su stvoreni uslovi za rad i punovažno odlučivanje Skupštine.

Dnevni red od ukupno 43 tačke većinom glasova je usvojen, kao i zapisnik sa prethodne sednice SO Apatin.

Vanja Kokić podnela je ostavku na mesto člana Opštinskog veća, te je samim tim i razrešena pomenute funkcije. Skupština je za članove Biračkog odbora za sprovođenje tajnog glasanja odredila Niku Petrović, kao predsednicu, i članove Mirka Cvetićanina i Milevu Babić.

Anđelka Martinović iz Apatina predložena je za novog člana OV opštine Apatin, a većinom glasova odbornika, ukupno 23, Anđelka Martinović postala je novi član Opštinskog veća opštine Apatin.

Zamenica sekretara Skupštine opštine Apatin podnela je ostavku, te joj je, samim tim, prestala funkcija.

Budžet je tačka po kojoj uvek ima najviše rasprave. Na dnevnom redu našao se predlog Odluke o drugim izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu i usvojen je većinom glasova, i niko nije imao primedbe.

Razmatranje predloga Druge izmene Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Apatin i Pravobranilaštava opštine Apatin takođe je usvojeno, a čime je broj nameštenika smanjen sa devet na osam.

U nastavku sednice većinom glasova je izglasan i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Apatin za 2018. godinu, za period januar – jun 2018. godine.

Skupština je donela odluku o visini ekonomske cene i utvrdila cenu usluga celodnevnog i poludnevnog boravka dece u Predškolskoj ustanovi „Pčelica“ Apatin. Cena celodnevnog boravka u jaslicam je 3880 dinara, celodnevni boravak u zabavištu roditelje će koštati 3310 dinara, celodnevni boravak za decu koja pohađaju pripremni period cena je 2370 dinara, a za decu koja pohađaju pripremni period ali poludnevno cena je 950 dinara. Platne kategorije podeljene su u tri grupe: u prvoj grupi se plaća puna cena, u drugoj grupi roditelji koji imaju dvoje dece plaćaju ove cene umanjene za 10 odsto, a u trećoj gupi su deca korisnika novčane i solidarne pomoći, deca trećeg, četvrtog i svakog narednog rođenja, deca bez roditeljskog staranja i deca ometena u rzvoju i za njih su ove usluge besplatne.

Na 25. sednici SO Apatin razmatran je i većinom glasova usvojen ugovora o prenosu vraćanja osnivačkog udela ogranku Odžaci u doo Slobodnoj zoni Apatin, a odmah potom izglasan je i pravilnik o radu doo Slobodna zona Apatin.

Odbornici su doneli odluku o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja sa opštinama u slivu – gornjeg toka Dunava – Bački Vodotoci.

U nastavku sednice, izglasan je Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta Mesne zajednice Svilojevo, kojeg je doneo Savet Mesne zajednice dana 29. avgusta 2018.godine, a takođe i izveštaj o realizaciji godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Pčelica“ Apatin za radnu 2017./18. godinu, kao i na Godišnji plan rada za školsku 2018./2019. godinu.

Odbornici su na 25. sednici SO Apatin doneli predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju članova Komisije za sprovođenje komasacije u KO Sonta, kao i predlog Rešenja o otuđenju građevinskog zemljišta i prenosu u javnu svojinu Jajić Mare iz Apatina.

Zbog isteka mandata, predložene su promene u školskim odborima. U skladu sa tim, na sednici su imenovani članovi Školskog odbora Gimnazije „Nikola tesla“Apatin, Srednje građevinske i drvoprerađivačke stručne škole Apatin, Tehničke škole sa domom učenika Apatin, Osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ Apatin, Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Sonta, Osnovne škole “Jožef Atila“ Kupusina, Osnovne škole “Kiš Ferenc“ Svilojevo i Osnovne muzičke škole „Stevan Hristić“ Apatin.

Nakon kraće pauze, Skupština opštine Apatin donela je predlog Rešenja o razrešenju, kao i imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole “Mladost“ Prigrevica.

Na sednici rarešena je i imenovana nova Komisija za dodelu Novembarskih nagrada, a takođe je razrešen i imenovan novi direktor Narodne biblioteke “Miodrag Borisavljević” Apatin. Dosadašnjoj direktorki Braniki Vejin istekao je mandat, te ju je Skupština ponovo imenovala na mesto direkrora biblioteke.

Do kraja sednice razrešeni su i imenovani novi predsednik, zamenik predsednika i članovi stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite,uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini; kao i predsednik, zamenik predsednika i član Komisije za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Takođe, razrešeni su i imenovani novi član Nadzornog odbora Javnog preduzeća za upravljanje putničkim pristaništem i marinom „Apatin“ Apatin, članovi Komisije za rodnu ravnopravnost, predsednik Saveta za budžet i finansije, kao i predsednik i član Upravnog odbora Doma zdravlja Apatin.

Sednica SO Apatin završena je donošenjem rešenja o razrešenju zastupnika člana Skupštine društva sa ograničenom odgovornošću za upravljanje Slobodnom zonom „Apatin“ u Apatinu.

Izvor: Radio Dunav