Život deteta u porodici je, prva, najveća i nezamenljiva škola za dete!!

Uslov za zdrav i prirodan razvoj deteta je u prvom redu sređen porodični život. Od odnosa koji u porodici vladaju , zavisi kakvo će biti dečje mentalno zdravlje. Uslovi koji postoje u porodici utiču da se dete uspešnije razvija ili zaostaje u razvoju. Prema tome, može se reći da se u porodici daje temelj celokupnog vaspitanja dece. Međutim, kao što su deca značajna za roditelje, ona su značajna i za naše društvo, predškolske ustanove, škole i radne organizacije. Društvo je podjednako odgovorno za vaspitanje kao i porodica.

Sve viši standard, složeniji proces proizvodnje, mnogobrojni međusobni drustveni uticaji, dinamičniji tempo života i rada, i sve zaoštrenija borba društvenih ideologija u svetu, doprinose da i vaspitanje najmlađih postane složenije i teže. Činjenica je da ovi faktori doprinonose porastu porodica u kojima roditelji sve manje vremena provode sa decom a sve su više predaniji poslu. Pred društvo se sada postavlja da preduzme neophodne mere i obezbedi uslove za normalan razvoj, pre svega dece zaposlenih roditelja.

Organizovano predškolsko vaspitanje postaje neophodnost savremenog života u smislu planskog i sistematskog delovanja na fizički i psihički razvoj predškolske dece, pa se na taj način smanjuju razlike koje proizilaze iz različitih socio-kulturnih porodičnih uslova i stvaraju ravnopravni uslovi za razvoj dece ovog uzrasta.

Ali, ta neophodnost predskolškog vaspitanja nikako ne treba da predstavlja, zamenu podičnom vaspitanju, niti da oslobađa roditelje obaveze vaspitanja svoje dece jer vaspitanje u vtiću je samo dopuna porodičnom vaspitanju. Što ukazuje na činjenicu da preškolske ustanove i porodicu treba kombinovati, a ne suprotsavljati. Veća isprepletenost porodičnog života i predškolskih ustanova, njihova važna uloga u razvoju i vaspitanju dece, zahteva da se mnogi elementi koji karakterišu porodično vaspitanje unesu u vaspitno-obrazovni rad sa decom u predškolskim ustanovama i obrnuto. Na taj način roditelji i vaspitači upućeni su na međusobnu saradnju kako bi obezbedili ujednačene sadržaje, sredstva i metode vaspitanja deteta.

Piše: Vanja