Javni oglas za davanje u zakup poslovne prostorije u javnoj svojini opštine Odžaci prikupljanjem pismenih ponuda

Raspisuje se javni poziv za davanje u zakup poslovne prostorije koja se nalazi u Ratkovu , ul. Ratka Pavlovića br. 4, površine je 83,77 m2.
Poslovna prostorija se izdaje u viđenom stanju.

Početna zakupnina za navedenu poslovnu prostoriju u II zoni – Ratkovo, na osnovu Rešenja Opštinskog veća opštine Odžaci, br. 02-75/2013-III od 09.09.2013.godine, iznosi 148,00 dinara po m2 i usklađuje se sa indeksom rasta potrošačkih cena na malo u republici Srbiji, prema statističkim pokazateljima svakog meseca, prema poslednjem objavljenom podatku.

Poslovna prostorija se izdaje u zakup na period od 5 godina.

Poslovna prostorija koja se izdaje u zakup ne sme se davati u podzakup.
Pravo učešća na oglasu imaju preduzetnici, pravna i fizička lica koja se bave uslužnom delatnošću i samo tom delatnošću se mogu baviti u zakupljenom poslovnom prostoru, a izmirila su sve poreske obaveze prema budžetu opštine Odžaci.
Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma najviše ponuđene zakupnine po 1 m2 poslovnog prostora mesečno, uz uslov da ispunjava i ostale uslove oglasa.

Pismena ponuda treba sadrži dokaz u uplati depozita u visini od 10% od početne cene zakupnine za navedeni poslovni prostor, koja iznosi 12,398,00 dinara. Depozit se uplaćuje na uplatni račun br. 840-742155843-80, poziv na broj 97 08-224. Ponuđač koji ponudi najvišu cenu zakupnine prilikom zaključenja ugovora o zakupu, dostavlja kao sredstvo obezbeđenja potpisanu blanko menicu sa klauzulom „bez protesta“.

Učesnicima Javnog poziva koji nisu ponudili najvišu cenu zakupnine depozit se vraća pet dana od dana otvaranja ponuda. Ponuda mora da sadrži i broj računa ponuđača na koji će se izvršiti povraćaj depozita. Ponuđač koji odustane od ponude ili u roku od 30 dana od dana dostavljanja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Pismena prijava, odnosno ponuda koja se dostavlja, obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, kao i:
   

  • za fizička lica– ime i prezime, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana;
       
  • za preduzetnke– ime i prezime preduzetnika, izvod iz registra nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, adresu, broj lične karte, jedinstveni matični broj građana, naziv radnje, matični broj;
       
  • za pravna lica– naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa i poreski identifikacioni broj, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave, odnosno ponude.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune prijave, odnosno ponude, ne mogu učestvovati u postupku javnog nadmetanja ili prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene prijave, odnosno ponude se odbacuju.

Oglas ostaje otvoren do 06.12.2017.. godine do 10 časova. Neblagovremenom će se smatrati svaka ponuda koja pristigne nakon navedenog roka.

Oglas će biti objavljen na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Odžaci, i zvaničnoj internet stranici opštine Odžaci, a otvaranje ponuda održaće se 06.12.2017.. godine (utorak) u 11 časova, u Odeljenju za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštita životne sredine, kancelarija br. 22, Knez Mihajlova br. 24. Odžaci.

Poslovna prostorija se može videti svakog radnog dana dok traje oglas, s tim da zainteresovani ponuđači mogu obaviti uvid u dokumentaciju u Odeljenju za urbanizam, stambeno – komunalne, imovinsko – pravne poslove i zaštitu životne sredine Opštinske uprave opštine Odžaci, u vremenu od 07,00 do 15,00 časova, kancelarija br.22.

Zatvorene pismene ponude dostaviti na adresu: Komisija za sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Odžaci, sa naznakom “Ponuda na Javni oglas za davanje u zakup poslovne prostorije”i vidnom napomenom „NE OTVARATI“ . Ponuda se šalje poštom preporučeno ili na šalteru pisarnice Opštinske uprave opštine Odžaci.

Izvor: odžaci.rs