Konkurs za dodelu novčanih naknada-podsticaja za talentovanu decu romske nacionalnosti

Na osnovu Finansijskog plana LAP-a za unapređenje obrazovanja, zdravlja, zapošljavanja i stanovanja Roma u opštini Odžaci za 2017 godinu Predsednik opštine raspisao je

KONKURS
ZA DODELU NOVČANIH NAKNADA-PODSTICAJA ZA TALENTOVANU DECU ROMSKE NACIONALNOSTI

Uslovi:
Pravo na dodelu novčane nadoknade – podsticaja za talentovanu decu romske nacionalnosti sa prebivalištem na području opštine Odžaci koji ispunjavaju sledeće uslove:
• Da su romske nacionalnosti,
• Da imaju prebivalište na teritoriji opštine Odžaci,
• Da su ostvarili zapažene rezultate na takmičenjima iz oblasti: obrazovanja kulture i muzičkih stvaralaštva mimo školskih aktivnosti.

Potrebna dokumentacije po Konkursu:
1. Prijava- zahtev (obrazac broj 1) – uzima se u kancelariji za romska pitanja
2. Dokaz o postignutim rezultatima sa takmičenja (.fotokopija diploma, priznanja)
3. Fotokopija lične karte jednog od roditelja ili staratelja ( ista se dostavlja na uvid) i prijava prebivališta za talentovanu decu romske nacionalnosti za koga se podnosi zahtev ( izdata od SUP-a)
4. Fotokopija tekućeg računa jednog od roditelja ili staratelja (ista se dostavlja na uvid)

KONKURS OSTAJE OTVOREN od 20.09.2017 do 27.09.2017 godine.
Konkurs objaviti na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Odžaci, kao i putem sredstva javnog informisanja.
Podnošenje i prijem dokumentacije počinje od 20.09.2017 do 27.09.2017 godine.
Zahtevi se predaju sa potpunom dokumentacijom na pisarnici u zatvorenoj koverti sa naznakom za konkurs „Podrška talentovanoj deci romske nacionalnosti“.
Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija se neće razmatrati.

Izvor: odžaci.rs