fbpx
21°C
Clear sky

Konkurs za prijem dece u predškolsku ustanovu ,,Poletarac“ Odžaci za radnu 2020/2021. godinu

Na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa Predškolske ustanove ”Poletarac” Odžaci del.br. V-52/2020 od 06.05.2020.

PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,POLETARAC“ODŽACI  OBJAVLJUJE

K o n k u r s

za prijem dece u predškolsku ustanovu ,,Poletarac“odžaci 

za radnu 2020/2021. godinu

I

Konkurs traje od 11.05.-05.06.2020.godine.

II

Uslov za upis je da dete na dan 01.09.2020. ima navršenih godinu dana.

Deca koja na dan 01.09.2020. neće imati navršenih godinu dana, mogu se prijaviti na konkurs, s tim što neće ulaziti u sistem bodovanja, već se upisivati u Ustanovu u slučaju postojanja slobodnih mesta po navršenom konkursu odnosno po upražnjenju mesta tokom radne godine.

 Prvenstvo pri upisu će imati dete koje pre navrši godinu dana, a ukoliko u istom mesecu dvoje ili više dece navršava godinu dana, komisija će pored datuma rođenja uzimati u obzir i kriterijume iz tačke  6. 7. I 8. ovog konkursa.

III

U Predškolsku ustanovu „Poletarac“ Odžaci  (u daljem tekstu: Predškolska

ustanova) primaju se:

– na celodnevni boravak deca od 12 meseci do 6,5 godina,

– na poludnevni boravak (pripremno predškolski program) deca od 5,5 do 6,5 godina

– na poludnevni boravak deca od 3 do 5,5 godina.

IV

Predškolska ustanova raspisuje Konkurs prema svojim mogućnostima,u skladu sa Zakonom.

Postupak upisa dece sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor.

V

Prijem dece u objekte Predškolske ustanove vrši se po prioritetu bez bodovanja ili putem bodovanja i rangiranja.

Rangiranje podrazumeva primenu kriterijuma i uslova iz Konkursa, označavanje primljene i odbijene dece,uz naznačeni broj bodova.

VI

Prvenstvo pri upisu dece na slobodna mesta u Predškolskoj ustanovi, imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima:

 1. deca žrtve nasilja u porodici;
 2. deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja;
 3. deca samohranih roditelja;
 4. deca iz socijalno nestimulativnih sredina;
 5. deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju;
 6. deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju;
 7. deca teško obolelih roditelja;
 8. deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica;
 9. deca predložena od strane Centra za socijalni rad i
 10. deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj.

VII

U Predškolsku ustanovu upisuju se obavezno sva deca u godini pred polazak u školu (pripremni predškolski program).

U poludnevni boravak – deca od 3-5,5 godina upisuju se primenom kriterijuma prvenstva  rođenja i uz poštovanje kriterijuma iz tačke VI konkursa.

Deca se upisuju u  celodnevni boravak u Predškolsku ustanovu po redosledu koji se određuje na osnovu broja bodova na sledeći način:

 1. Zaposlenost roditelja odnosno drugih zakonskih zastupnika:

– oba roditelja zaposlena/redovni studenti- 40 bodova

– jedan roditelj zaposlen/redovni student- 20 bodova;

 1. deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u primarnoj porodici -30 bodova;
 2. deca čija su braća ili sestre upisani u Predškolsku ustanovu ili dvoje ili više dece iz iste porodice učestvuje na Konkursu -10 bodova;
 3. dužina čekanja:

– deca koja po konkursu iz prethodne godine nisu bila primljena, odnosno koja se nalaze na listi čekanja-20 bodova

– deca koja su se prijavljivala naknadno, posle konkursa a nisu primljena-10 bodova

 1. ostala deca-5 bodova.

VIII

U slučaju kada dvoje ili više dece imaju isti broj bodova, prioritet pri prijemu utvrđuje se primenom sledećih kriterijuma, po sledećem redosledu:

 1. deca zaposlenih u Predškolskoj ustanovi;
 2. veći broj dece u porodici;
 3. manji broj odraslih osoba u zajedničkom domaćinstvu;
 4. prosek plate roditelja/zakonskog zastupnika, gde prednost ima dete čiji roditelji imaju niži prosek plate.

Od roditelja/staratelja će se naknadno tražiti dopuna dokumentacije (izvodi iz MKR za svu decu u porodici; potvrda o proseku plate)

IX

Prijave na Konkurs mogu da se podnesu elektronskim putem ili lično.

Elektronska prijava se vrši u periodu od 11.05. do 05.06.2020. preko portala E-UPRAVA.Nakon podnošenja zahteva elektronskim putem ustanova dodeljuje delovodni broj zahtevu i obaveštava podnosioca zahteva preko Portala o daljim koracima. Za decu iz osetljivih društvenih grupa navedenih u tački VI konkursa potrebno je dodatnu dokumentaciju dostaviti skenirano putem mejla evrticodzaci@gmail.com ili lično do kraja trajanja konkursa.

Lične prijave se vrše u periodu od 18.05. do 05.06.2020.godine.

 • U objektu ”Poletarac” u Odžacima, Ž.Zrenjanina bb, od 11 do 13 časova
 • u svim ostalim izdvojenim objektima Predškolske ustanove ,,Poletarac“ (osim u objektu ,,Bajka“ i ”Park”) u vremenu od 10 do 13 časova.

Ukoliko roditelji/zakonski zastupnici ne mogu da podnesu prijavu preko Portala, ni lično, mogu poslati popunjeni zahtev i dodatnu dokumentaciju putem mejla evrticodzaci@gmail.com. Zahtev se može preuzeti sa Portala ili sa sajta Ustanove.

Prijavu na Konkurs je potrebno potvrditi  i za decu koja se nalaze na listi čekanja.

Uz prijavu na Konkurs prilažu se sledeći odgovarajući dokumenti:

 1. Izvod iz matične knjige rođenih (fotokopija);

2.Potvrda Doma zdravlja o zdravstvenom pregledu deteta sa podatkom i o vakcinalnom statusu deteta (samo za poludnevni boravak);

 1. Rešenje Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u odgovarajuću ustanovu ili

hraniteljsku porodicu;

 1. Rešenje Centra za socijalni rad za dete iz porodica koje ostvaruju pravo na

materijalno obezbeđenje;

 1. Preporuka Centra za socijalni rad za prijem deteta u Predškolsku ustanovu;
 2. Rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalidi) i odgovarajući dokaz da je

roditelj raseljeno ili prognano lice;

 1. Odgovarajući dokaz da je dete samohranog roditelja;
 2. Odgovarajući dokaz nadležne zdravstvene ustanove o bolesti deteta u porodici ili

roditelja, odnosno staratelja;

 1. Odgovarajući dokaz lekara da je dete sa smetnjama u psihofizičkom razvoju ili da mu je preporučen boravak u predškolsku ustanovu;
 2. Potvrda za roditelje da su zaposleni, potvrda da obavljaju samostalnu delatnost, potvrda o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu kao i potvrda za roditelje koji su redovni studenti;
 3. Za decu koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici –izvod iz MKR (fotokopija), potvrda o prebivalištu za svu decu i fotokopija lične karte podnosioca zahteva.

Na zahtev podnosioca prijave, Izvod iz MKR će pribaviti ustanova po službenoj dužnosti.

Komisija će prilikom upisa razmatrati i bodovati samo dokumentaciju koja je blagovremena i potpuna.

Prilikom prijave na konkurs, svaka prijava biće zavedena pod šifrom koja se dostavlja i podnosiocu prijave i na taj način i biti istaknuta na rang listi.

Bodovanje će vršiti Komisija za upis (udaljem tekstu: Komisija) koju odredi direktor Rešenjem.

X

Nakon razmatranja prijava, Komisija, sačinjava listu primljene i odbijene dece  i ističe je na oglasnoj tabli u objektu „Poletarac“ u ulici Ž.Zrenjanina bb u Odžacima kao i na zvaničnom sajtu Predškolske ustanove.

Liste će  biti istaknute najkasnije do 15.7.2020.godine.

XI

Ako podnosilac zahteva nije zadovoljan načinom bodovanja, podnosi pisani prigovor Konkursnoj komisiji najkasnije u roku od 8 dana od dana isticanja liste.

Radna grupa konkursne komisije koja odlučuje o prigovorima je dužna da pisanim putem odgovori najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

XII

Roditelj koji upisuje dete u Predškolsku ustanovu dužan je da za dete primljeno po Konkursu,na prvom roditeljskom sastanku u novoj radnoj godini, potpiše Ugovor sa Predškolskom ustanovom.

Ukoliko roditelj, bez opravdanog razloga, ne potpiše navedeni Ugovor, smatraće se da je odustao od prijema i upisa deteta u Predškolsku ustanovu.

XIII

Pre otpočinjanja boravka roditelj odnosno drugi zakonski zastupnik je dužan da priloži popunjen uput za Predškolsku ustanovu od strane izabranog lekara kod nadležnog Doma zdravlja.

U predškolsku ustanovu može da boravi samo dete koje ima uredan imunizacioni/vakcinalni status (što se potvrđuje potvrdom o zdravstvenom pregledu deteta) osim u slučaju postojanja medicinske kontraindikacije koju utvrđuje doktor medicine odgovarajuće specijalnosti ili stručni tim za kontraindikacije.

Za sve dodatne informacije i podršku prilikom podnošenja zahteva obratite se na jedan od brojeva telefona:

064/8037752;  064/8037721

Izvor: odzaci.rs

Tagovi:
Pročitajte još: