Obaveštenje o javnom uvidu

Opština Apatin uputila je obaveštenje za javnost, da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta –izgradnja silosa za treber u krugu proizvodnog kompleksa Apatinske pivare na kat. parc 2304 KO Apatin  na teritoriji opštine Apatin, nosioca projekta Apatinska pivara Apatin doo, ulica Trg oslobođenja broj 5 . Saglasno članu 20. st. 1. i 2. Zakona o proceni uticaja, ovaj organ će obezbediti JAVNI UVID u predmetnu studiju o proceni uticaja u prostorijama Odeljenja za zaštitu životne sredine u ulici Srednja bb, soba broj 9 u periodu od 04.11. do 25.11.2016. god. u vremenu od 09 do 14 časova. Javna prezentacija i javna rasprava o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u prostorijama Opštinske uprave Apatin, Srednja bb dana 28.11.2016. godine u 10 časova. U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj studiji o proceni uticaja na životnu sredinu, saglasno članu 20. st. 4 Zakona o proceni uticaja učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije – navodi se u dopisu opštine Apatin.