Obaveštenje o registraciji stambenih zajednica

Opštinska uprava Kula obaveštava građane  opštine Kula da je na osnovu člana 18. Zakona o stanovanju i održavanju stambenih zgrada  počeo sa radom  Registar stambenih zajednica od 12.06.2017. godine, koji vodi Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene i imovinsko pravne poslove Opštinske uprave Kula.

Skupština i Savet zgrade formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno vlasnici posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, dužni su da u roku od 6 meseci od početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice u skladu sa odredbama ovog Zakona.

Do 12. decembra 2017. godine sve stambene zajednice treba da održe skupštine stambenih zajednica i izaberu upravnike.

Upravnik (ili drugo ovlašćeno lice) je dužan da u roku od 15 dana od dana održane prve sednice skupštine stambene zajednice, podnese prijavu za upis sa pratećom dokumentacijom i preda ih na pisarnici Uslužnog centra opštine Kula, šalter br. 8.

Obrazac prijave za registraciju i obaveštenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju stambene zajednice možete preuzeti elektronskim putem na sajtu opštine Kula ili u zgradi Opštinske uprave Kula, ul. Lenjinova br. 11, kanc. 203/2 sprat.

Postupak registracije stambene zajednice pokreće se podnošenjem prijave za registraciju stambene zajednice uz koju se prilažu odgovarajuća dokumenta u originalu, overenom prepisu ili overenoj fotokopiji, i to:

1) zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice;

2) popunjen obrazac prijave za registraciju stambene zajednice;

3) očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;

4) dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 310,00 dinara
(svrha uplate: administrativna taksa na zahtev),  na račun broj:
840-742221843-57, poziv na broj  97 26-218, primalac budžet RS.

Za slučaj da je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze uredila aktom o pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova – Pravila vlasnika, uz prijavu za registraciju se
prilaže i ovaj akt, koji se objavljuje u Registru stambenih zajednica.

Ukoliko stambena zajednica nema matični broj, dobiće ga u postupku registracije i po dobijanju rešenja o registraciji jedino je potrebno u filijali Poreske uprave podneti zahtev za izdavanje PIB-a, koji se
naknadno dostavlja Registru.

Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona: 025/751-124.

Ovde možete preuzeti dokumentaciju:

OBAVEŠTENJE O REGISTRACIJI

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA STAMBENE ZAJEDNICE

OBRAZAC PRIJAVE ZA REGISTRACIJU

DODATAK PRIJAVI

OBRAZAC PRIJAVE ZA AŽURIRANJE PODATAKA

OGLEDNI PRIMERAK ZAPISNIKA

Izvor: kula.rs