Ponovo se otvara bazen u Odžacima

Na osnovu člana 41. i člana 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. Glasnik RS“ br.87/2018), člana 17. stav 2. tačka 1. Uredbe o sastavu i načinu rada štabova za vanredne situacije („Sl. glasnik RS“ br.27/2020), a u vezi sa Naredbom o proglašenju epidemije zarazne bolesti COVID-19 („Sl. glasnik RS“ br.37/20) i članom 6. Odluke o obrazovanju Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Odžaci („Sl. list opštine Odžaci“ br.9/19), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Odžaci na sednici održanoj dana 12.08.2020. godine donosi:
Z A K Lj U Č A K
I. Dozvoljava se korišćenje otvorenog bazena u Odžacima počev od 14.08.2020. godine pod uslovima i na način predviđen Preporukom za rad otvorenih bazena Instituta za javno zdravlje Vojvodine.
II. Za sprovođenje tačke I. ovog zaključka zadužuje se Javna ustanova „Sportski centar Odžaci“ Odžaci.
III. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

              KOMANDANT ŠTABA,
                    Nikolić Goran