Snimaju se nove “Kamiondžije”: U seriji “Vozi, brate” Stanić i Jezdić biće Paja i Jare

Nova serija nije rimejk “Kamiondžija” nego će ispričati neku novu priču.

RTS i “Te­le­kom Sr­bi­ja“ pri­vo­de kra­ju pri­pre­me sni­ma­nja se­ri­je ra­d­nog na­slo­va “Vo­zi, ku­me“, ko­ja je na ne­ki na­čin na­sta­vak ku­l­t­nih “Ka­mio­n­dži­ja“.

Ne­za­bo­rav­ni Pa­ja i Ja­re, tj. Pa­vle Vui­sić i Mio­drag Pe­tro­vić Čka­lja, do­bi­će svo­je na­sled­ni­ke, ko­ji 2020. ži­ve sli­č­nim ži­vo­tom na­kon pro­pa­sti nji­ho­vog pre­du­ze­ća. Glav­ne je pla­ni­ra­no da igra­ju Ti­ho­mir Sta­nić i Ne­nad Je­zdić, a sce­na­rio je pre svoje smrti napisao neprežaljeni Go­r­dan Mi­hić.

Mihić je prvobitno napisao 12 epizoda, a dobio je narudžbinu za osam, koliko je uspeo da završi nekoliko meseci pre iznenadne smrti.

Nova serija nije rimejk “Kamiondžija” nego će Tika i Jezda ispričati neku novu priču. U nastavku videćemo Paju i Jareta, ali na koji način, još uvek ostaje tajna.

Od novih serija uveliko se snimaju “Švindleri”, a u planu su i “Beležnica profesroa Miškovića” i “Nečista krv”.

Preuzeto: telegraf.rs