Drugi ispitni rok za profesionalne upravnike zgrada

Drugi ispitni rok II /2017 za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika počinje 20.09.2017, a rok za podnošenje prijava je 10.09.

Prijave za drugi ispitni rok za polaganje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika podnose se elektronskim putem, ili poštom na adresu: PRIVREDNA KOMORA SRBIJE, Komisija za sprovođenje ispita za sticanje licence profesionalnog upravnika, Resavska 13-15, 11000 Beograd.

Kandidati mogu preuzeti Obrazac zahteva za prijavu ispita na tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Prijava ispita, preko linka.

Kandidati podnose sledeća dokumenta:  fotokopiju očitane lične karte; dokaz o tome da imaju najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju (overenu kopiju diplome); dokaz o uplati naknade (dokaz/uplatnica dostavlja se naknadno, jer će nakon prijave, kandidatu najpre biti dostavljen predračun po kojem se obavlja plaćanje; predračun dostavljamo na elektronsku adresu (E-mail) koji navedete u prijavi i izvršenoj uplati).

Kandidati koji elektronski dostavljaju dokumentaciju u obavezi su da na dan polaganja ispita donesu overenu kopiju diplome u papirnoj formi, koju PKS zadržava trajno u dokumentaciji. Ukoliko je kandidat promenio prezime u odnosu na ono koje se nalazi na diplomi, molimo da nam priloži na dan polaganja ispita i kopiju venčanog lista (ne treba overa).

Naknada za polaganje ispita, izdavanje licence i upis u Registar iznosi 15.600,00 dinara (sa uračunatim  PDV).

Obaveštenje o rasporedu polaganja pismenog dela ispita, sa spiskom kandidata koji polažu, biće objavljeno na tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Raspored polaganja pismenog dela, najmanje 5 dana pre termina održavanja pismenog dela ispita. Raspored polaganja usmenog dela ispita za kandidate koji su položili pismeni deo ispita, biće objavljen najkasnije u roku od osam dana od dana završetka pismenog dela ispita na tabu (kućici) – Profesionalni upravnik – Raspored polaganja usmenog dela. 

Uslovi za sticanje zvanja profesionalnog  upravnika:  najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju; položen ispit za profesionalnog upravnika; dokaz da lice nije osuđivano pravnosnažnom odlukom na kaznu zatvora za krivično delo koje ga čini nedostojnim ili nepodobnim za obavLjanje poslova profesionalnog upravnika;original ugovora o osiguranju od profesionalne odgovornosti sa periodom važenja od najmanje tri godine; upis u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Više informacija