(FOTO) Održana 143. sednica Gradskog veća grada Sombora

Na 143. sednici Gradskog veća grada Sombora, članovi veća su usvoji predlog odluke o budžetu grada Sombora za 2019 godinu. Prema ovom predlogu u strukturi procenjenih prihoda za narednu budžetsku godinu najveći obuhvat zauzimaju porezi, a u okviru njih porez na zarade. Struktura procenjenih prihoda za budžet 2019. Godine iznosi 2.986.755.000,00 dinara. Od toga Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke 1.186.175.000 dinara, porezi na imovinu 661.000.000 dinara, transferi 400.000.000 dinara i drugi prihodi 619.580.000 din.

Globalna raspodela, na rashodnoj strani budžeta  je sledeća: Gradska uprava, Izvršni organ, Skupština i pravobranilaštvo 13,46% , Izdvajanja za komunalnu oblast su najznačajnija i zahvataju najveći procenat sredstava 31,82%, za Društvene delatnosti  20,16%,  Obrazovanje  19,58% dok su rashodi opšte namene prema ovom predlogu odluke o budžetu za 2019. godinu 14,98%.

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o lokalnoj samoupravi predviđena je obaveza jedinica lokalne samouprave da svoj Statut i druga opšta akta usklade sa ovim zakonom u roku od 9 meseci od stupanja na snagu ili najkasnije do 28. marta.2019.godine. Odbor za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta sačinio je Nacrt statuta grada Sombora u saradnji sa sekretarom skupštine grada i sproveo javnu raspravu, na kojoj nije bilo primedbi. Članovi veća su usvojili predloženi Nacrt te će se isti dostaviti ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, radi pribavljanja mišljenja.

Članovi veća su na 143. sednici usvoji predlog odluke o gradskim administrativnim taksama, lokalnim komunalnim taksama na teritoriji grada Sombora kao i predlog odluke o naknadama za usluge koje gradska uprava vrši drugim licima.

Članovi veća dali su saglasnost na programe poslovanja javnih komunalnih preduzeća Vodokanal, Čistoća, Zelenilo, Prostor, Energana i Parking servis, kao i  na programe poslovanja javnih ustanova u oblasti društvenih delatnosti.

Gradsko veće je odlučilo o finansijskim i drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs