Gradsko veće podržalo inicijativu o uspostavljanju saradnje sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava

Gradsko veće je na  97. sednici, održanoj 8. januara 2018. godine, utvrdilo predlog programa rada i finansijskog plana Turističke organizacije grada Sombora (TOGS) za 2018. godinu. Prema finansijskom planu za finansiranje TOGS-a, potrebno je 18.909.000,00 dinara, od kojih  sredstva iz budžeta grada iznose 15.854.000,00 dinara, a iz sopstvenih prihoda planirano je 3.055.000,00  dinara.

Veće je utvrdilo i Predlog odluke o pokretanju inicijative za uspostavljanje saradnje i udruživanja  sa opštinama u slivu gornjeg toka Dunava – Bački vodotoci. Razlozi za uspostavljanje saradnje sa opštinama koje pripadaju navedenom slivu, odnosno sa Apatinom, Odžacima, Kulom, Bačom i Bačkom Palankom, su  smanjenje rizika i posledica posle elementarnih nepogoda i drugih nesreća. Ideju udruživanja gradova i opština po slivu kao geografskom pojmu koji objedinjuje zajedničke rizike na jednom prostoru,  ali koji zahvata teritorije više gradova i opština, podržavaju Vlada Republike Srbije – Kancelarija za upravljanje  javnim ulaganjima, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Stalna konferencija gradova i opština i Ujedinjene nacije – Program  za razvoj. O predloženoj inicijativi izjasniće se i Skupština grada Sombora.

Gradsko veće je odlučilo i o usklađivanju pravilnika koji se odnose na realizaciju odluke o budžetu grada, sa najnovijim izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu. Usklađeni su: Pravilnik o postupku donošenja finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta,  Pravilnik o načinu i postupku prenosa neutrošenih budžetskih sredstava na račun izvršenja budžeta grada Sombora i Pravilnik o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno računa konsolidovanog računa trezora grada Sombora.

Veće je odlučilo i o drugim pitanjima iz delokruga svog rada.

Izvor: sombor.rs