Na Skupštini rebalans budžeta i odluka o taksi prevozu

Skupština opštine Apatin održala je danas svoju 30. sednicu. Odbornici, njih 25, razmatrali su i odlučivali o 24. tačke dnevnog reda. Između ostalog usvojen je predlog Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Apatin za koje je obavezna javna rasprava i postupku i načinu sprovođenja javne rasprave kao i Predlog Antikorupcijskog plana opštine Apatin. Izvestilac po ove dve tačke bio je sekretar Skupštine opštine Apatin, Marko Đumić.

-Obaveza donošenja antikorupcijskog plana proizlazi iz obaveza koje je Republika Srbija preuzela kroz pregovore sa Evropskom unijom u poglavlju 23. i sve lokalne samouprave moraju da donesu ovaj plan. Sam plan su izradili Agencija za borbu protiv korupcije i stalna Skupština gradova i opština. Sve opštine su preuzele ovaj tekst i samo su ga uskladile prema svojim potrebama i datumima usvajanja. – rekao je Marko Đumić.

On je u nastavku sednice odbornicima izneo i  predlog Odluke o Izmenama Odluke o Predsedniku opštine Apatin i Opštinskom veću opštine Apatin.

-Reč je o usklađivanju sa statutom koji je usvojen na prethodnoj sednici. Ove izmene se tiču broja članova Opštinskog veća i nadležnosti predsednika opštine i Opštinskog veća, izjavio je Đumić. Na pitanje odbornice Zorke Balać (SPS) o kojim je izmenama reč i kada one stupaju na snagu. Đumić je odgovorio da je reč o smanjenju broja članova Opštinskog veća sa sadašnjih 11 na broj 7 te da će se ova odluka primenjivati nakon narednih lokalnih izbora.

Skupština je na sednici usvojila i predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o Mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin. O izmenama i dopunama ove odluke odbornike je ponovo izvestio Marko Đumić, sekretar Skupštine opštine Apatin.

-Ovde imamo usklađivanje odluke o mesnim zajednicama na teritoriji opštine Apatin sa statutom. Ja ću navesti samo neke, bitne izmene. Predlog za obrazovanje ili ukidanje mesnih zajednica može da podnese 10 odsto birača sa te teritrorije, jedna trećina odbornika i Opštinsko veće. Zakonom je preuzeta odredba koja se tiče poslova i zadataka Saveta mesne zajednice. Statutom je predviđeno osnivanje izborne komisije za izbor članova Saveta mesne zajednice i drugostepene izborne komisije. Dakle, Opštinska izborna komisija više nije nadležna da sprovodi izbore za članove saveta MZ, nego će skupština posebno imenovati komisiju. Zatim, imamo definisano slučaj kada se raspušta savet MZ i nešto što se tiče Opštinskog veća. Imamo dva naslova, prvi je „Postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti opšteg akta mesne zajednice“, to Opštinsko veće može da pokrene, i imamo „Ukazivanje saveta MZ na preduzumanje odgovarajućih mera“ obrazložio je Đumić.

Nakon kratke rasprave odbornici su usvojili ovu odluku i prešli na sledeću tačku dnevnog reda, Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine opštine Apatin.

-Kao i u prethodnim slučajevima imamo usklađivanje sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i statutom opštine Apatin. Jedna od izmena je da konstitutivnu sednicu saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora. Predloženo je osnivanje posebnih radnih tela skupštine, to su Savet za praćenje primene etičkog kodeksa, Savet za mlade, Korisnički savet javnih službi i Komisija za rodnu ravnopravnost. Takođe u poslovniku su predviđene izmene Komisije za izbor članova saveta i drugostepena izborna komisija što sam naveo u prethodnom izlaganju, obrazložio je sekretar Đumić i dodao da u dopunu novog poslovnika ulaze i izmene po kojoj će u budućnosti za određene odluke biti neophodna apsolutna većina odbornika kao i promena teksta zakletve koja se polaže prilikom stupanja na funkciju odbornika.

U nastavku zasedanja, Skupština opštine Apatin usvojila je Predlog Odluke o prvoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Apatin za 2019. godinu. Izvestilac po ovoj tački je bio dr Slavoljub Štrbo, načelnik odeljenja za privredu i finansije.

-Pravni osnov za donošenje prve izmene i dopune Odluke o budžetu opštine Apatin za 2019. godinu sadržan je u odredbama zakona o budžetskom sistemu. Ovim je definisano da ukoliko u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i smanjenja prihoda, budžet se uravnotežuje smanjivanjem planiranih rashoda ili novim prihodima, rekao je Štrbo. Prema njegovim rečima Odluka o budžetu opštine Apatin je doneta prošle godine u decembru i njom su ukupni prihodi i primanja kao i rashodi i izdaci utvđeni u iznosu od 1.046.104.303,00 dinara, odnosno zajedno sa drugim prihodima, ukupan budžet je planiran na nivou od 1.104.872,390,00 dinara.

Rešenjem načelnika opštinske uprave budžet opštine Apatin je uvećan za namenske prihode dobijene za realizaciju projekta adaptacije javnog osvetljenja na teritoriji MZ prigrevica u Led rasvetu, u iznosu od 25.581.420,00 dinara i iznosio je 1.130.453.810,00. Današanjom odlukom o prvim izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Apatin  za 2019. godinu uvećavaju se prihodi iz budžeta i drugih izvora za 90.760.547,00 dinara i projekcija je na 1.221.214.357,00 dinara.

Tokom rasprave u vezi rebalansa, za govornicom su se mogli čuti i komentari u vezi mesnog samodoprinosa, lučkog područja, naplate parking mesta kao i odluci o dodeli sredstava Savezu udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata (SUBNOR). Šef odborničke grupe SPS, Miodrag Bakić je na kraju rasprave o budžetu ponudio vladajućoj većini (SNS) podršku i glasove njegove odborničke grupe ukoliko se apatinskom SUBNORU poveća ranije određen iznos od 40.000 dinara za aktivnosti ovog udruženja.

–Mi ćemo podržati ovaj rebalans, glasaćemo za njega ukoliko dodelite još sredstava SUBNOR-u, ponudio je Bakić. Prema njegovom mišljenju sredstva koje je ovo udruženje dobilo na konkursu a koji je ranije raspisala lokalna samouprava nisu dovoljna za planirane godišnje aktivnosti. Pored ovog predloga mogao se čuti i onaj, njegove partijske koleginice, Zorke Balać koja je predložila da opština Apatin ako to bude potrebno, kao prihod budžetu uvede naplatu parking mesta. Ovi predlozi nisu razmatrani, pa se nakon komentara vladajuće većine da su parking mesta izgrađena sredstvima mesnog samodoprinosa te da naplata njihovog korišćenja građanima nije moralna, pristupilo glasanju. Odbornici su usvojili rebalans budžeta sa 20 glasova za, četiri protiv i jednim uzdržanim.

Skupština je usvojila predlog Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Apatin, predlog Odluke o prenosu imovine JP „Direkcija za izgradnju“ Apatin kao i predlog Odluke o taksi prevozu i limo servisu, za koji je izvestilac bila Dragana Stambolija, rukovodilac odeljenja poslova inspekcije. Prema novoj odluci o taksi prevozu neophodno je da prevoznik bude registrovan u APR-u sa pretežnom delatnošću taksi prevoza, da poseduje odobrenje opštine i da ispunjava uslove u pogledu sedišta privrednog subjekta, vozača i vozila.

-Privredna društva na teritoriji opštine Apatin moraju imati sedište, a preduzetnici sedište i prebivalište najmanje godinu dana. Ubuduće taksi vozač mora da ima vozačku dozvolu „B“ kategorije, zvanje vozača putničkog automobila trećeg stepena stručne spreme, zvanje vozača autobusa ili teretnog motornog vozila 4. stepen stručne spreme ili tehničara drumskog saobraćaja, naglasila je Stambolija. -Pored toga, zaintersovani moraju imati radno iskustvo na poslovima vozača 5 godina, lekarsko uverenje i dokaz da nisu osuđivani na kaznu zatvora što se dokazuje uverenjem koje nije starije od šest meseci, da mu nije izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom što dokazuje uverenje koje nije starije od 30 dana, rekla je Stambolija.

Prema novoj skupštinskoj odluci taksi vozač može biti angažovan i po zaključenom ugovoru o radnom angažovanju, uslov je da nije imao izrečene zaštitna mera zabranje vršenja delatnosti javnog prevoza i da uredno uplaćuje poreske obaveze. Odlukom su regulisani i uslovi u pogledu vozila, preduzetnik ili privredno društvo mora da je vlasnik ili primalac lizinga najmanje jednog registrovanog putničkog vozila koje ispunjava uslove (registrovano za 5 mesta za sedenje, klima uređaj, baždaren taksimetar, krovnu oznaku sa evidencionim brojem, grbom čiji izgled propisuje opština. Odeljenje za privredu i finansije će izdavati taksi dozvolu za vozila a posebno taksi dozvolu za vozača. Ukoliko izvrši prekid obavljanja delatnosti u roku od 15 dana mora vratiti registracionu tablicu. Taksi prevoznik može da obavlja prevoz samo na teritoriji opštine koja mu je izdala odobrenje, stoji u novoj Odluci.

Odeljenje za privredu i finansije će voditi registar taksi prevoznika, taksi vozača. Taksi prevoznik je dužan da svaku promenu u pogledu vozila i vozača za koje su izdate taksi dozvole prijavi Odeljenju za privredu i finasije u roku od 15 dana. Taksi odobrenje prestaje da važi po sili zakona – brisanjem privrednog društva, promenom sedišta privrednog društva ili sedišta i previvališta preduzetnika.

Ovom odlukom se ograničava broj vozila za obavljanje taksi prevoza i za opštinu Apatin propisano je 45 taksi vozila. Ukoliko ne postojo slobodno mesto formira se lista čekanja, stoji u Odluci o taksi prevozu. Pored taksi prevoza ova odluka reguliše i usluge Limo servisa, javnog prevoza sa iznajmljenim putničkim vozilom i uslugom vozača. Prevoz se vrši na osnovu ugovora (cena prevoza se obračunava na osnovu jedinice vremena, čas ili dan, pri čemu trajanje ne može da bude kraće od tri sata). Za limo servis vozač mora da ima zvanje profesionalnog vozača, tri godine vozačku dozvolu i najmanje 21 godinu starosti. Vozilo mora da ima ugrađen tahograf, da nije starije od 5 godina, na bočnim stranama poslovni natipis i oznaku limo servis. Vozila mogu da budu sa 7+1, 8+1 sedišta ili limuzine, oldtajmeri itd.

Nadzor po ovoj odluci vršiće saobraćajni inspektor – kao verodostojna isprava za izvršenje prekršaja smatraće se video ili foto zapis na kojem se jasno mogu videti: vozilo kojim je izvršen prekršaj, odnosno registarska tablica. Taksi prevoznici koji imaju odobrenje dužni su da svoje poslovanje usklade u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ove odredbe, osim odredbi koje se odnose na klima uređaje i razmak osovina za šta je rok 2 godine.

U nastavku zasedanja, Skupština opštine Apatin razmatrala je predlog Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019.godinu u opštini Apatin i donela zaključak da se pomenuti predlog usvaja.

Takođe, razmatrani su i usvojeni Izveštaj o poslovanju Centra za socijalni rad, Turističke organizacije, Crvenog krsta, Doma zdravlja, Opštinskog kulturnog centra,  Narodne biblioteke „Miodrag Borisavljević“ i Mesnih zajednica sa teritorije opštine Apatin.

Na današnjoj sednici doneta je odluka o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća opštine Apatin i imenovanju novog.

Izvor: soapatin.org (www.radiodunav.com)