Održana sedma sednica skupštine grada Sombora

Na 7. sednici Skuštine grada Sombora, održanoj 9. novembra, kojom je predsedavao prim. dr Zoran Parčetić, predsednik Skupštine grada  odbornici su se izjasnili o 14. tačaka dnevnog reda. Odbornici su većinom glasova usvojili Odluke o promeni osnivačkih akata u javnim preduzećima: JKP „Vodokanal“, JKP „Čistoća“, JKP „Energana“ i JKP „Parking servis Sombor“. Usvojenim promenama osnivačka akta, u navedenim javnim komunalnim preduzećima, usklađena su sa Zakonom o javnim preduzećima. Odbornici su dali saglasnost na treće izmene i dopune Programa poslovanja JP „Direkcija za izgradnju grada Sombora“, te usvojili Odluku o prvim izmenama i dopunama Odluke o uređenju Grada. Razlozi za izmene Odluke o uređenju grada su usklađivanje sa Zakonom o prekršajima kojim je prošireno polje primene instituta prekršajnog naloga, kao ekonomičnijeg i efikasnijeg sredstva za procesuiranje prekršaja od postupka pred sudom. Osim toga, Skupština grada je, u skladu sa Zakonom, propisala i novčane kazne za prekršaje u fiksnom iznosu. Skupština je usvojila i Odluku o šestim izmenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu, kao i  Odluku o trećim izmenama i dopunama odluke o držanju domaćih životinja na teritoriji Grada Sombora. Odbornici su razmotrili i usvojili i: Odluku o izmenama i dopunama plana generalne regulacije naseljenog mesta Bački Monoštor, Odluku o otuđenju dela parcele broj 9458/7 K.O. Sombor 1, Odluku o otuđenju građevinskog zemljišta u K.O. Sombor 1 – parcele broj 111/16 i 111/17, te izvršili ispravku granica susednih parcela u ulici Svetog Save u Somboru. Skuština je donela Rešenje o izmeni i dopuni rešenja o imenovanju članova Štaba za vanredne situacije, s obzirom da je  pojedinim  članovima prestalo članstvo u Štabu, a umesto njih za članove Štaba su imenovani: gradonačelnica Dušanka Golubović, zamenik gradonačelnice Antonio Ratković, Helena Roksandić Musulin, dr Lazar Račić, Zovan Keča, Miodrag Petrović, pukovnik Lazar Ostojić i Branko Rilke. U okviru tačke izbori i imenovanja došlo je do izmena u članstvu upravnih odbora tri ustanove. U Predškolskoj ustanovi „Vera Gucunja“ za nove članove Upravnog odbora iz reda Saveta roditelja imenovani su Marija Oparnica Gligorijević i Eva Milić, a u Upravnom odboru Turističke organizacije grada Sombora umesto Saše Velebita, koji je podneo ostavku, imenovana je Stanislava Lutkić. U Upravnom odboru Centra za socijalni rad Sombor umesto Jasmine Opačić, za novog člana imenovana je Slavica Vukičević – navodi se u dopisu Gradske službe Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću.