Opština Kula i ove godine regresira troškove užine u punom iznosu

U cilju podrške porodici sa decom i poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece pri obrazovanju i vaspitanju opština Kula i ove godine, regresira troškove užine u punom (100 %) iznosu. Lica koja ostvaruju pravo na troškove užine u punom (100 %) iznosu:
• učenici koji pohađaju osnovnu školu sa posebnim potrebama, bez obzira na materijalni položaj porodice, uz rešenje interresorne komisije,
• učenici osnovnih škola čiji porodica ostvaruje pravo na novčanu socijalnu pomoć (NSP) po Zakonu o socijalnoj zaštiti, uz rešenje o priznatom pravu izadato od strane Centra za socijalni rad,
• učenici osnovnih škola samohranih roditelja, uz izvod iz matične knjige umrlih
• učenici osnovnih škola bez roditeljskog staranja, uz potvrdu Centra za socijalni rad
• učenici osnovnih škola iz romskih porodica koji pohađaju osnovnu školu,
• učenici osnovnih škola za treće i svako naredno dete po redu rođenja, uz izvod iz matične knjige rođenih za svu decu.