Pozivaju se udrženja koja se bave mladima da podnesu predloge projekata za realizaciju jedne od mera akcionog plana za mlade u 2019. godini

Raspisan je javni poziv za finansiranje projekata i programa iz budžeta grada Sombora za realizaciju Lokalnog akcionog plana (LAP) za mlade u 2019. godini.

Predloge projekata mogu podnositi udruženja građana koja se bave mladima, imaju sedište na teritoriji grada Sombora i koja su ispunila sve projektne obaveze pri realizaciji odobrenih projekata u prethodnim pozivima.

Predlog projekta može obuhvatiti samo jednu od mera LAP-a za mlade, navedenih u LAP-u za mlade 2017-2021, i udruženja mogu podneti najviše jedan predlog projekta bilo da su nosioci ili partneri u projektu.

Projekat mora biti realizovan do 1. decembra 2019. godine, a po jednom projektu Komisija može odobriti maksimalno 300.000,00 dinara.

Predloge projekata udruženja građana mogu podnositi narednih 15 dana.

Predloge projekata udruženja građana dostavljaju u štampanom obliku, u zatvorenoj koverti u Gradskom uslužnom centru (prizemlje zgrade Županije, Trg cara Uroša 1, Sombor), na šalter 11 ili 12, sa naznakom „Za Komisiju za dodelu sredstava LAP za mlade za 2019. godinu – ne otvarati“.

Javni poziv i obavezni obrasci dostupni su na: https://www.sombor.rs/pozivaju-se-udruzenja-koja-se-bave-mladima-da-podnesu-predloge-projekata-za-realizaciju-jedne-od-mera-akcionog-plana-za-mlade-u-2019-godini/

Poslovi informisanja i odnosa sa javnošću

Preuzeto: sombor.rs