U skladu sa okruženjem

Zdravlje je ravnoteža, harmonija jina i janga. Zdravlje je ravnoteža između unutrašnje i spoljašnje sredine, mentalnih…