Nekoliko saveta za pravilno vaspitanje dece

Uloga porodice u vaspitanju deteta, proističe iz prirode odnosa u porodici, u kojima su njeni članovi vezani krvnim srodstvom, zajedničkim uslovima života, interesima teškoćama, radostima, ali i emocionalnim vezama. Kada govorimo o uspešnosti vaspitanja dece u porodici treba naglasiti da značajnu ulogu u tome imaju socijalni u pedagoški uslovi u porodici kao i odgovornost roditelja za vaspitanje deteta.

Postoji mnogo negativnih pojava u porodici, kao što su zanemarivanje deteta, alkoholizam, loši odnosi među roditeljima, nizak kulturni i emocionalni nivo odnosa među članovima porodice, odražavaju se na poremećaje u razvoju i u vaspitanju deteta. Naučne činjenice potvrđuju  da osnovne vrednosti porodičnog vaspitanja čini skladna porodica, u kojoj dete, odnosno deca i svaki član imaju svoje mesto i uloge. Vaspitanje u porodici sastoji se i u prenošenju iskustava, pravila, normi, i odnosa u društvu na iskustvo i na ponašanje deteta.

1131865_deca-roditelji-vaspitanje_ls

U savremenoj pedagoškoj nauci preovladava mišljenje da se u porodici stvaraju osnove fizičkog, društvenog, i moralnog vaspitanja i razvoja deteta.

Fizičko vaspitanje i razvoj u porodici ne tiče se samo pravilne ishrane već  i organizacije odmora, sna, higijenskih navika, ali i fizičke aktivnosti deteta.

Porodica ima veliku ulogu i u stvaranju osnova moralnog vaspitanja deteta. Ovo vaspitanje odvija se u porodici, pre svega, kroz interakciju članova šire porodice, i zavisi od međusobnih odnosa roditelja i odnosa roditelja prema samom detetu. Pored primera odraslih, na moralno vaspitanje deteta u tiče i njihovo nastojanje da osposobe dete da bude samostalno u obavljanju zadataka.

U formiranju osnova za moralno vaspitanje u porodici od izuzetne važnosti je i radno vaspitanje. Radno vaspitanje u porodici može da se ostvari ako se dete uključi u zadatke i poslove koje roditelji obavljaju u kući, a koji su u skladu sa mogućnostima i sposobnostima samog deteta.

U uslovima modernog društva kada su roditelji često prinuđeni da deo svojih uloga prebace na predškolsku ustanovu, važno je da uvek imaju na umu činjenicu da ljubav, sigurnost i zaštitu koji oni pružaju svom detetu ne može da zameni ni jedna vaspitno-obarazovna institucija, bez obzira na njihovu stručnu osposobljenost. 

 

Piše: Vanja